Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Rekrytointivastaavan toimen perustaminen / Perhe- ja sosiaalipalvelut

ROIDno-2022-2310

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden  palvelualueella työskentelee yhteensä noin 370 henkilöä, joista vakituisessa palvelussuhteessa on noin 240 henkiöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa noin 130 henkilöä. 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden  palvelualueen eri työntekijäryhmien saatavuudessa on ollut suuria ongelmia jo pidempään ja johtavien sosiaalityöntekijöiden, vastaavien ohjaajien ja palveluesimiesten työajasta kuluu suuri osa henkilöstön rekrytointiin. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä, kuten henkilöstön rekrytointiprosessien kehittämistä ja rekrytointikampanjoita, ei ole pystytty viemään eteenpäin tarvittavassa laajuudessa.

Henkilöstön määrä ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus huomioiden palvelualueella on tarve rekrytoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja henkilöstön rekrytointiprosessien ylläpitämiseen sekä keskittämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että palvelualueella on käytettävissä kelpoista ja sopivaa henkilöstöä vakituista tai määräaikaista henkilöstöä rekrytoitaessa. Tavoitteiden suuntaisen jatkuvan kehittämistyön toteutumiseksi ja toimintaedellytysten luomiseksi tarvitaan esimiesten perustyön tueksi lisäresurssia.

Rekrytointikoordinaatorin tehtäviin sisältyy henkilöstön hankinnan koordinointi, esihenkilöiden avustaminen rekrytoinnissa, tiedottaminen, markkinointi ja rekrytointiyhteistyö oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy myös vakituisen henkilöstön rekrytointiin liittyvää valmistelutyötä.  

Toimi sijoittuu perhe- ja sosiaalipalveluiden hallintoon ja toiminta kohdistuu koko palvelualueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto.

Rekrytointivastaavan toimen perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan vuoden 2022 säästyneistä henkilöstömenoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa rekrytointivastaavan toimen perhe- ja sosiaalipalveluihin 1.7.2022 alkaen.  Kelpoisuusvaatimuksena rekrytointivastaavan toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija, perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.