Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen / Perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu

ROIDno-2022-2624

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea lasten ja nuorten hyvän kasvun ja kehityksen edellytyksiä. Lastensuojelutyön tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäväviin kuuluu asiakastyön lisäksi paljon kirjallista dokumentointia esim. asiakaskertomusten ja -suunnitelmien kirjaamista, erilaisten päätösten tekoa sekä lausuntoihin ja hakemuksiin liittyvää valmistelutyötä. Dokumentoinnin ja valmistelutehtävien lisäksi sosiaalityöntekijät lastensuojelun taloudellisen tuen päätöksiä, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä sekä lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevia perintäpäätöksiä. Asiakkaiden raha-asioiden hoitoon voi mennä päivittäin useita tunteja. Esim. vuonna 2021 taloudellisen tuen päätöksiä on tehty 1381 kpl ja täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen liittyen 261kpl. Vuoden 2022 alkupuolella (1.1.-2.6.2022) taloudellisen tuen päätöksiä on tehty 698 kpl ja toimeentulotukeen liittyviä 56 kpl. 

Perhe- ja sosiaalipalveluihin tulee lisäksi vuosittain varsin runsaasti asiakkaiden tekemiä tietopyyntöjä eli asiakkaat haluavat omasta asiakkuudestaan tehdyt kirjaukset itselleen. Vuonna 2020 perhe- ja sosiaalipalveluihin tehtiin yhteensä 210 tietopyyntöä, joista 41.3% kohdistui suoraan lastensuojeluun. Tietopyyntöjen käsittelyyn käytettävä työaika vaihtelee riippuen esim. siitä, kuinka pitkältä ajalta tietoja on pyydetty ja kuinka paljon asiakirjoja on syntynyt asiakkuuden aikana. Tietopyyntöjen käsittely vie sosiaalityöntekijän työajasta huomattavan osan.

Sosiaaliohjaajan viran tehtävän avulla helpotetaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäviä niin, että sosiaaliohjaajalle delegoidaan taloudellisen tuen, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valmistelua ja tekoa, siltä osin kuin se on lakien ja delegointimatriisin mukaisesti mahdollista. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietopyyntöjen käsittelyä. Järjestetyllä turvataan, että sosiaalityöntekijät voivat keskittyä lastensuojelulaissa heille määriteltyihin lakisääteisiin tehtäviin. 

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Sosiaaliohjaajan viran perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan vuoden 2022 säästyneistä henkilöstömenoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa sosiaalohjaajan viran lastensuojelun yksikköön. 

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

lastensuojelun palveluesimies, henkilöstöasiantuntija, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.