Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus v 2021/ Perhe- ja sosiaalipalvelut

ROIDno-2022-1514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan  27.5.2020 § 68  Perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman. Sen tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista, sillä se konkretisoi kaupungin lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvonnan vastuut sekä antaa toimintalinjat valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Lisäksi se yhtenäistää palvelualueen valvontakäytäntöjä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi. 

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.3.2021 § 39 perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaraportin vuodelle 2020 sekä valvontasuunnitelman vuodelle 2021. Valvonnan vuosisuunnitelmassa on määritelty mihin palvelukokonaisuuksiin suunnitelmallinen ohjaus, arviointi ja valvonta kohdennetaan ja mitä ovat valvonnan sisällölliset painopisteet vuonna 2021.    

Perhe- ja sosiaalipalveluiden lakisääteinen valvontatoiminta on sisällöltään laajaa ja ohjattavien ja valvottavien toimintayksiköiden määrä on suuri. Palvelualueella yksityisten palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnasta vastaavat kunkin tehtäväalueen palveluesimiehet. Valvonnan vahvistamiseksi asumispalveluiden erityispalveluissa aloitti palveluvastaava syksyllä 2021 ja lastensuojeluun on  perustettu vuodelle 2022 palveluvastaavan virka, jossa virantäyttöprosessi on kesken.   

Liitteenä olevassa valvontakertomuksessa kuvataan vuoden 2021 valvonnan painopisteet, valvonnan ja ohjauksen toteutuminen, resurssit  ja johtopäätökset sekä määritellään vuoden 2022 valvonnan painopistealueet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja sosiaalipalveluiden  valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan vuosisuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus vuodelta 2021 on ollut hyvinvointilautakunnan käsittelyssä 27.4.2022 §49, hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Liitteenä olevaa valvontakertomusta vuodelta 2021 on täydennetty hyvinvointilautakunnan kokouksessa esille tulleiden asioiden osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan vuosisuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.