Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuustoaloite vammaisille oma kokonaisvaltainen palvelupiste

ROIDno-2022-312

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen::

"Rovaniemen kaupunki järjestää vammaisille vammaispalvelulain mukaisia ns. erityispalveluita. Näitä palveluita voi olla esim. asumispalvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut, kuntoutukset ja kehitysvammahuolto.  Äkkiseltään asia näyttäytyy helposti ja vaivattomasti saavutettavissa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Näiden palveluiden alle linkittyy n.  18 eri palvelua, joita vammaisen itse tai hänen lähiomaisensa joutuu hakemaan.

Rovaniemen kaupungissa oli vuonna 2021 kuljetuspalveluissa 908 asiakasta, henkilökohtaisessa avussa 450 asiakasta, asumispalveluissa 325 asiakasta ja erityishuolto-ohjelma oli tehty 425 asiakkaalle.

Lisäksi on vielä Kelan tuottamat palvelut, joita ovat vammaistuet, toimeentulo ja –korvaukset sekä palvelut ja asiointi. Nämä palvelut sisältävä   yhteensä 14 eri palvelua. 

Kuka huolehtii, että vammainen saa oikea-aikaisen sekä hänelle kuuluvan palvelun?  Vamma tai vammautuminen on aina perheelle ja asiakkaalle itselleen eräänlainen kriisi.  Kriisin keskellä ei jaksa eikä osaa toimia välttämättä oikein. Mielestämme Rovaniemi voisi alkaa selvittää yhden palvelupisteen periaatetta, johon tarvittava määrä henkilöstä erikoistuisi ja asiakas saisi oikea-aikaisen avun tilanteeseensa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki järjestää vammaisille vammaispalvelulain mukaisia ns. erityispalveluita. Näitä palveluita voi olla esim. asumispalvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut, kuntoutukset ja kehitysvammahuolto.  Äkkiseltään asia näyttäytyy helposti ja vaivattomasti saavutettavissa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Näiden palveluiden alle linkittyy n.  18 eri palvelua, joita vammaisen itse tai hänen lähiomaisensa joutuu hakemaan.

Rovaniemen kaupungissa oli vuonna 2021 kuljetuspalveluissa 908 asiakasta, henkilökohtaisessa avussa 450 asiakasta, asumispalveluissa 325 asiakasta ja erityishuolto-ohjelma oli tehty 425 asiakkaalle.

Lisäksi on vielä Kelan tuottamat palvelut, joita ovat vammaistuet, toimeentulo ja –korvaukset sekä palvelut ja asiointi. Nämä palvelut sisältävä   yhteensä 14 eri palvelua. 

Kuka huolehtii, että vammainen saa oikea-aikaisen sekä hänelle kuuluvan palvelun?  Vamma tai vammautuminen on aina perheelle ja asiakkaalle itselleen eräänlainen kriisi.  Kriisin keskellä ei jaksa eikä osaa toimia välttämättä oikein. Mielestämme Rovaniemi voisi alkaa selvittää yhden palvelupisteen periaatetta, johon tarvittava määrä henkilöstä erikoistuisi ja asiakas saisi oikea-aikaisen avun tilanteeseensa."

Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden vammaispalvelujen yksikkö Pohjolankadulla on vammaisille henkilöille tarkoitettu oma palvelupiste. Yksikössä työskentelee koulutuksensa ja/tai työkokemuksen pohjalta vammaisten henkilöiden asioihin erikoistunut sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien joukko. Yksikkö vastaa vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta annetun lain mukaisten palvelujen ja etuuksien sekä tukitoimien integroimisesta. Palveluiden tarvetta arvioitaessa, palveluita koordinoidessaan ja järjestäessään vammaispalvelujen yksikkö toimii laaja-alaisesti yhteistyössä terveynhuollon palveluiden, Kolpeneen palvelukeskuksen, Kelan, aikuissosiaalityön palveluiden, lastensuojen palveluiden, perheiden palveluiden, muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. Yksikkö antaa ohjausta ja neuvontaa myös kaikille vammaisille henkilöille ilman asiakkuuttakin. Yhteyden vammaispalveluihin saa soittamalla, varaamalla ajan tai sähköisten yhteydenottokanavien kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa yllä olevan selvityksen vastauksena aloitteen tekijöille.

 

Päätös

Maarit Simoska esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti Maarit Simoskan esityksen mukaisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Tiedoksi

Aloitteentekijät, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.