Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 39 Kulttuuriavustukset 2024

ROIDno-2023-124

Valmistelija

  • Saija Kestilä, kulttuurituottaja, saija.kestila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta julisti vuoden 2024 kulttuuriavustukset haettavaksi 29.2.2024 klo 15.00 mennessä. Kulttuuriavustuksiin vuonna 2024 budjetoitu määräraha on 100 000 euroa. Avustusprosessi perustuu hyvinvointilautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen (19.12.2023 § 132).

Haettavana olivat seuraavat kulttuuriavustukset:

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai -ryhmälle

Hyvinvointilautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä hyvinvointilautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka on Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman mukaista. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esimerkiksi  lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavia kulttuuripalveluja tai vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Määräaikaan 29.2.2024 klo 15.00 mennessä saapui 84 hakemusta, joista 79 eteni valmisteluun. 5 hakemusta oli toimitettu kahteen kertaan. Lisäksi 1 kohdeavustushakemus (Työryhmä Angst Rodback) siirrettiin nuorisoavustuksiin. Hakemusten yhteissumma oli 289 351,60 euroa. Toiminta-avustuksia haettiin 109 547 euroa ja kohdeavustuksia 179 804,60 euroa.

Hyvinvointilautakunta velvoittaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa raportti avustuksen käytöstä 31.12.2024 mennessä. Raportointi tehdään sähköisellä lomakkeella, ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.

Avustusta saaneelta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa ja toimintakertomuksessa ilmoitetaan, että hakija on saanut avustusta Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset liitteen mukaisesti. Kulttuuriavustuksia myönnetään vuonna 2024 yhteensä 100 000 euroa. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet on toimitettu kulttuuripalveluihin 10.5.2024 mennessä, sekä mahdolliset aiemmat velat ja muut velvoitteet kaupunkia kohtaan on hoidettu asianmukaisesti ennen uuden avustuksen maksamista. 

Hyvinvointilautakunta edellyttää, että avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä 31.12.2024 mennessä. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Päätös

Esittelijä Merja Tervo poistui esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 7) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijänä toimi tämän asian aikana toimialajohtaja Antti Lassila. 

Maarit Simoska poistui esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5) tämä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Hyvinvointilautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Saija Kestilä poistui klo 14:50 tämän asian päätöksenteon jälkeen. 

Tämän asian päätöksenteon jälkeen pidettiin talouskatsaus. Hannu Pessa saapui klo 14:51 ja poistui klo 14:57.

 

Esteellisyys

  • Maarit Simoska

Tiedoksi

Kulttuuripalvelut, hakijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.