Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 38 Liikuntatoiminta-avustukset 2024

ROIDno-2024-280

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella. Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnan liikuntatoiminta-avustukset vuodelle 2024 olivat haettavana 29.2.2024 klo 15.00 mennessä. Liikuntatoiminta-avustuksiin budjetoitu määräraha on 180 000 euroa.

Avustusprosessi perustuu avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty hyvinvointilautakunnassa 19.12.2023 § 132. Tällöin vapaa-ajan palvelujen avustusohje päivitettiin kaupungin avustusperiaatteiden mukaisiksi. Liikuntapalvelujen avustusohjeita muokattiin siten, että ne huomioivat entistä paremmin lapsille ja nuorille kohdistetun toiminnan laajuuden. Samalla avustusmuotojen kriteeristöjä selkeytettiin.

Liikuntatoiminta-avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt. Liikuntatoiminta-avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.

Avustusta myönnetään paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Liikuntatoiminta-avustusta hakevia yhdistyksiä on yhteensä 67. Avustusesityksessä hakukriteereitä on painotettu seuraavasti: alle 18-vuotiaiden jäsenmäärä 31 %, yli 18-vuotiaiden jäsenmäärä 8 %, alle 18-vuotiaiden ryhmien kokoontumisten määrä 47 %, yli 18-vuotiaiden ryhmien kokoontumisten määrä 7 % ja yhdistyksen vimeisimmän tilinpäätöksen menot 7 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntatoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen mukaisesti. Myönnetty avustus voidaan maksaa saajan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen, kun tarvittavat hakemusliitteet on tarkastettu ja avustuspäätös on saanut lainvoiman. Myönnetty avustus voidaan jättää maksamatta, mikäli hakija ei ole hoitanut velvoitteitaan kaupungille. Myönnetty avustus voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Päätös

Jäsen Minna Muukkonen ja puheeenjohtaja Kimmo Niukkanen poistuivat esteellisinä (HallintoL 28.1 §, kohta 5)  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian aikana puheenjohtajana toimi 1.varapuheenjohtaja Ella Keski-Panula. 

Liikuntajohtaja teki teknisen korjauksen esitykseen.

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 14:38-14:46. 

 

Esteellisyys

  • Kimmo Niukkanen, Minna Muukkonen

Tiedoksi

Liikuntapalvelut, hakijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.