Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 37 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ulkokuntoilupaikkoja Kemijoen ranta-alueille

ROIDno-2023-4026

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Mikkel Näkkäläjärvi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kemijoen ranta-alueet Rovaniemen keskustan alueella ovat upeita ulkoilualueita, joista nauttivat niin paikalliset asukkaat ja ulkoilijat, kuin myös matkailijatkin. On kannatettavaa, että alueiden kehittämiseen on alettu panostaa viime vuosina Lainaanrannan ranta-alueen osalta. On tärkeää, että kehittämistyötä myös jatketaan. 

Yksi tärkeä kehittämiskohde on Kemijoen ranta-alueiden kehittäminen myös huomioiden laajemmin liikunnalliset mahdollisuudet. Jos Kemijoen ranta-alueille hankkisi muutamia ulkokuntoilupaikkoja, tuottaisi se paitsi iloa, myös matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja siten myös kansanterveydellisiä hyötyjä. Mallia voisi ottaa Keskuskentän ohessa olevasta ulkokuntoilupaikasta. Kemijoen ranta-alueille sijoitettavat ulkokuntoilupaikat olisivat luonnollisesti huomattavasti pelkistetympiä.

Tutkitusti suosituimpia liikuntapaikkoja ovat kävely- ja pyörätiet sekä puistot ja erilaiset ulkoilureitit- ja alueet. Kehitettyjä liikuntamahdollisuuksia kannattaisikin viedä tyylikkäästi sijoiteltuna sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Monelle liikunnan harrastamista rajoittaa myös rahan tai ajan puute. Siksikin tällaiset matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet ovat kannatettavia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittäisi Kemijoen ranta-alueiden jatkokehittämisen yhteydessä mahdolliset sijoituspaikat ulkokuntoilupaikoille ja toteuttaisi hyviksi katsottuihin kohteisiin tarkoituksenmukaiset hankinnat."

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Rovaniemen kaupunki selvittäisi Kemijoen ranta-alueiden jatkokehittämisen yhteydessä mahdolliset sijoituspaikat ulkokuntoilupaikoille ja toteuttaisi hyviksi katsottuihin kohteisiin tarkoituksenmukaiset hankinnat.

Ulkokuntosaleja tai vastaavia lihaskunnon harjoittamiseen tarkoitettuja, ulkona sijaitsevia moderneja liikuntapaikkoja on tällä hetkellä Korkalovaarassa, Keskuskentällä ja urheiluopiston piha-alueella. Lisäksi perinteisempiä kuntoilupisteitä on Karinrakalla, Mortinmetsässä ja Pöyliovaaralla; näistä osa on peruskorjauksen tarpeessa.

Antinpuiston tenniskenttien yhteyteen on rakennettu yksityisin voimin ulkokuntosali, joka on kuntalaisten vapaasti käytettävissä. Lainaanrantaan rakennetaan seuraavaksi uusi ulkokuntosali.

Liikuntapalvelujen tavoitteena on lisätä ulkokuntosalien määrää lähivuosina määrärahojen puitteissa. Ensimmäiseksi rakennetaan Saarenkylän kentän yhteyteen uusi liikuntapaikka, todennäköisesti jo tänä vuonna. Samalla kartoitetaan potentiaalisia rakennuspaikkoja eri asuinalueilta, mukaan lukien Kemijoen ranta-alueet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Nella Sepänheimo poistui klo 14:30 tämän asian käsittelyn jälkeen. 

Tiedoksi

Aloitteentekijät

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.