Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2021 - 30.9.2021

ROIDno-2021-288

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on syyskuun jälkeen -187,6 M€ (81,18 %). Summa sisältää noin 9,1 M€ koronaliitännäisiä kustannuksia. Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -173,3 M€ (75,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 14,3 M€.

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 talousarvio on yhteensä 231,1 miljoonaa euroa. Talousarvion ylitys vaikuttaa tammi-syyskuun toteuman jälkeen todennäköiseltä. Ylitysuhka on arviolta noin 16,0 M€.

Hyvinvointilautakunta päätti 29.9.2021 § 19 lisämäärärahaesityksestä. Kaupunginhallitus päätti 15.10.2021 § 408, että vuoden 2021 talousarvion muuttaminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on valtuuston käsiteltävänä joulukuussa. Perustelut: Pyydetään tilintarkastajalta lausunto muutosten kirjaamisesta. Arvioidaan muutosten vaikutukset valtuuston asettamiin tavoitteisiin sekä palveluiden laatuun, määrään ja saatavuuteen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2021 - 30.9.2021 ja talousarvion ylitysuhkan tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat