Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Rovaniemen kaupungin perhehoidon toimintaohje 1.12.2021 alkaen

ROIDno-2021-4015

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Miia Virtamo, palveluesimies, miia.virtamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin lastensuojelua ja vammaispalveluja koskeva perhehoidon toimintaohjetta  sekä perhehoidosta maksettavia palkkioita ja  ja kulukorvauksia  on edellisen kerran käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa 31.5.2017 §92. Perhehoidon ohjeistusta ja perhehoidosta maksettavia korvauksia on tarpeen päivittää vastaamaan lakimuutoksia ja käytännön tarpeita. Muuttuneita/lisättyjä kohtia ovat mm. puhelimen hankinta sijoitetulle kouluikäiselle lapselle kahden vuoden välein, lakisääteisen 15-17 vuotiaalle lapselle annettavan käyttövaran lisäksi uutena on 6-9 vuotiaalle annettava käyttöraha 20 € sekä 10-14 vuotiaalle annettava käyttöraha 40 € kuukaudessa. Nämä summat perhehoitaja maksaa saamastaan kulukorvauksesta, eikä siten lisää kaupungin kuluja. Muutoksella tavoitellaan lapsen aseman tasavertaisuutta sekä rahan käytön harjoittelua jo ennen 15 vuoden ikää. Joitakin tarkennuksia on tehty koululiikunnassa tarvittavien välineiden sekä pyörän hankintaan liittyvien korvausten summiin. Kaikkinensa toiminta ohjeistusta on käyty läpi huomioiden että se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 6/2021 julkaiseman Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen, suositukset perhehoidon toimintaohjeiden sisällöksi - mukainen. 

Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.  Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. (Perhehoitolaki 2015/263). Perhehoitoa voidaan käyttää huostaan otettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi, tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus kuuluu lastensuojelun avohuollon tukitoimiin eikä siihen sovelleta lastensuojelulain säännöksiä sijaishuollosta (LsL 49 §). Perhehoitoa toteutetaan myös lastensuojelulain ( 2007/417, 2015/264) mukaisena jälkihuoltona.

Lapsen sijaishuoltopaikan valinnan tulee perustua aina  yksilökohtaiseen lapsen edun harkintaan (LsL 4.1 §). Lastensuojelulain 50§:n mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota sijoituksen perusteisiin, lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Perhehoito on kyseisen lainkohdan mukaan laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto: laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. 

Perhehoidon soveltuvuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, minkälaisen kokonaisuuden perhehoitajan antama hoito muodostaisi yhdessä tarvittavien tukitoimien kanssa. Tukitoimilla tarkoitetaan tässä sekä lapselle ja hänen perheellensä että sijaisperheelle annettavia tukitoimia. 

Tänä vuonna 20.9.2021 mennessä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on ollut noin 220. Näistä noin 56 % on ollut sijoitettuna perheisiin. Perheisiin sijoitettujen lasten prosenttiosuus kaikista sijoituksista on viime vuosina pysynyt suurin piirtein samana. Vuonna 2020 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuina  lapsia  yhteensä 226 ja vuonna 2018 yhteensä 219.

Osa perhehoitajista  toimii  myös tukiperheenä.  Rovaniemen kaupungilla on myös pelkästään tukiperhekoulutuksen käyneitä tukiperheitä. Tukiperheen järjestäminen on Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 28§:n mukaan  perheille tarjottavaa sosiaalipalvelua.  Tukiperhehoitoa järjestetään tarpeen mukaan vammaispalvelujen, perhesosiaalityön ja/tai  lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille. Tukiperhetoiminta on perheiden varhaista tukea ja tarkoitettu niille lapsille ja perheille, jotka hyötyvät matalan kynnyksen tuesta. Se on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot. Toiminnan tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien lepohetki. Lapset käyvät ennalta sovittuina aikoina  tukiperheen luona. Toiminta on määräaikaista ja tavoitteellista, ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tukiperheet ovat tavallisia, toimintaan valmennettuja perheitä, joilta ei edellytetä sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista. Tänä vuonna 20.9.2021 mennessä tukiperheissä käyneitä lapsia on ollut noin 116 ja täytössä olleita tukiperheitä oli 57. Vuonna 2020 tukiperheissä käyneitä lapsia oli 121 ja käytössä olleita tukiperheitä 60. Vuonna 2019 tukiperheissä käyneitä lapsia oli 192 ja käytössä olleita tukiperheitä oli 60. 

Perhehoitajille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista on säädetty perhehoitajalaissa (2015/263). Perhehoitoon liittyy molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia sijoittavan tahon (kunta) ja perhehoitajan kesken, joista sovitaan tarkemmin em. tahojen kesken toimeksiantosopimuksessa. Lain mukaan perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäispalkkion määrä on vuonna 2021 826,90 € kalenterikuukaudessa aina hoidossa olevaa lasta kohti ja kulukorvauksen vähimmäismäärä on 424,16 € / lapsi. Hoitopalkkioihin ja kulukorvauksiin enimmäismäärärajat ovat poistuneet 1.1.2007 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että kunta voi maksaa myös vähimmäismääriä suurempia palkkioita. Perhehoitajien ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset määräytyvät liitteiden 2 ja 3 mukaisesti 1.12.2021 alkaen.

Muutoksia palkkioiden ja kulukorvauksesten osalta on tehty nyt lähinnä tukiperhetoiminnan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaisesti perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen perhehoidon toimintaohjeen sekä perhehoidosta ja tukiperhetoiminnasta maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset 1.12.2021 alkaen. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun palveluesimies, vammaispalveluiden palveluesimies, työikäisten ja lapsiperheiden palveluesimies, talouspäällikkö