Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021/täydennys

ROIDno-2020-3815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk  
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk 

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Korjaus Perusturvalautakunnan 16.12. 2020, 155 §  päätökseen

Akuutti liikkuva sairaanhoitaja 

Käyntimaksu     20,60 €

Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaan käyntimaksu   12 €

Poistetaan erheellisesti  s. 3 kohtaan jäänyt lause "Mikäli asiakkaalla on entuudestaan säännölliset kotihoidon tai palveluasumisen palvelut, käynnit sisältyvät kuukausimaksuun". 

Palautetaan sivulle 3. kotisairaalan nykyistä maksukattoa koskeva tarkennus, joka oli epähuomiossa jäänyt pois. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH 7.12.2021 § 409) kohdassa 7.3 Maksut todetaan seuraavaa: Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava, kun laskutusperuste on selvillä. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.

TK-sairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan kustannusperusteisia hintoja käytetään laskutettaessa muuan muassa muita kuntia, julkisyhteisöjä, tai vakuutusyhtiöitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää TK-sairaalan vuodeosaston ja kotisairaalan laskutushinnat vuodelle 2021 valmistelijoiden esityksen mukaisesti (Liite). Maksut tulevat voimaan 1.3.2021 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Uudistettu asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on päivitettävä uudistetun asiakasmaksulain mukaisesti. Uudistetulla asiakasmaksulailla laajennetaan palvelujen maksuttomuutta ja alennetaan maksuja. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on myös nostettu asetuksesta lakiin ja palvelun enimmäismaksuprosenttia on rajoitettu tuntien mukaan.

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta lukien. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Noora Tuohino, sosiaalityöntekijä, noora.tuohino@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Uudistettu asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021 alkaen ja kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on päivitetty asiakasmaksulain mukaisesti (28.4.2021, 53 §). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Perusturvalautakunta on päättänyt (18.6.2019, § 93) sosiaalipalvelujen asiakasmaksun alentamisen perusteista ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palveluissa, ja 20.10.2020 § 125 päätöstä on täydennetty menettelyprosessin tarkennuksella.  Terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen maksuvapautuksen ja alentamisen perusteet on päätetty 18.6.2019, § 94. 

Nykyistä asiakirjaa on täydennetty kokoamalla sosiaalipalvelujen maksun alentamisen tai palvelusetelin arvon korottamisen harkinnan perusteet kotona annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa asumispalvelussa ja pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja laitoshoidossa. Uuden asiakasmaksulain mukaan pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella (Aml 7 c§). Aiemmin perusteena olivat bruttotulot. Jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa (kotihoidossa) ja pitkäaikaisessa asumispalvelussa (palveluasuminen) asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös ensin bruttotulojen mukaan (Aml 10 f §).

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Valmistelussa on huomioitu palveluasumisen rinnastuminen asiakasmaksulaissa kotiin annettaviin palveluihin. Muutoksena harkinnan perusteisiin esitetään myös talletusten ja varojen huomioonottamista nettotulojen lisäksi henkilön toimeentulon edellytyksiä arvioitaessa lainhengen mukaisesti. 

Ikäihmisten palvelujen kohdalle on lisätty tilapäisen asumisen vuokraosuus.  Ikäihmisten palvelut on vuokrannut kaksi asuntoa/huonetta käytettäväksi esimerkiksi kuntoutussairalasta kotiutumisten tukena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti 1.12.2021 lukien.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, palveluesimiehet, asiakassihteerit, taloussihteerit