Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Sosiaalityöntekijän toimen muuttaminen viraksi/48390074

ROIDno-2021-3968

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on vapautunut irtisanoutumisen myötä sosiaalityöntekijän toimi vakanssinumero 48390074 tämän hetkisenä sijoituspaikkana työikäisten ja lapsiperheiden yksikön alaisuudessa olevat päihdepalvelut. Päihdepalveluihin perustettiin Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungille tapahtuneen siirron yhteydessä 1.1.2021 alkaen kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja kolme toimea. Päihdepalveluiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on tarpeen muuttaa nyt vapautuva sosiaalityöntekijän toimi sosiaalityöntekijän viraksi. Sosiaalihuoltolain mukaiseen päätöksentekoon liittyvää vastuuta voidaan jakaa muutoksella tasaisemmin useammalle sosiaalityöntekijälle. 

Vakanssin kelpoisuusehto ei muutu. Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen kelpoisuus. Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutoksia tehtäväpalkkaan, työaikaan,  muihin palvelussuhteen ehtoihin tai kustannuksiin. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen päihdehuollon sosiaalityöntekijän toimi vakanssinumero 48390074 esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän viraksi 1.12.2021 alkaen. Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta muuttaa sosiaalityöntekijän toimen vakanssinumero 48390074 sosiaalityöntekijän viraksi 1.12.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana päihdehuollon palvelut.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen pätevyys. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Työikäisten ja lapsiperheiden yksikön vs. palveluesimies, henkilöstösuunnittelija