Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntasitoumuspyyntö ikääntyneiden asumisen kehittämiseen

ROIDno-2022-1379

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialue pyytää kuntia yhteistyöhön ja sitoutumaan ikääntyneiden asumisen kehittämistä Lapin hyvinvointialueella koskevaan hankkeeseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta ympäristöministeriöltä. Haetun hankkeen avustuskelpoiset kokonaiskustannukset ovat 133 2000 euroa.

Hankkeessa luodaan Lapin hyvinvointialueelle laaja-alainen yhteinen ikäihmisten asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki Lapin alueen kunnat. Hankkeessa tehdään nykytilanteen kuvaus ja arviointi sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, asumispalvelumuodoista sekä yhteisestä kunta-hyvinvointialue -toimintamallista Lapissa. Ikäihmisten asumista arvioidaan toisaalta hyvinvointialueen järjestämien palveluasumismuotojen kuin myös kuntien tarjoamien kevyempien palveluasumismahdollisuuksien ja senioreille kohdennettujen vuokra-asuntojen kautta. Selvitystyön työstämisessä osallistetaan eri toimijoita ja kohderyhmää. Hankesuunnitelma

 HANKKEEN TAVOITTEET:

 1. Selvitetään millaista ikääntyneiden asumista Lapin hyvinvointialueen kunnissa on.

 2. Laaditaan suositukset Lapin hyvinvointialueelle ja kunnille tulevaisuuden ikäihmisten asumisen kehittämiseen huomioiden saamelaisalueiden kuntien erityistilanne.

3. Luodaan kuntien ja hyvinvointialueen välinen eri toimijoita osallistava yhteistyönmalli liittyen ikäihmisten asumisen suunnitteluun.

4. Ikääntyneiden, ikääntyneiden parissa työskentelevien ja päättäjien tietoisuus asumiseen ja asumisen ennakointiin liittyvistä tekijöistä lisääntyy.

TOTEUTTAJAT

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen ja teknisten- ja kiinteistöasioiden vastuuvalmistelijoiden sekä kuntien ikäihmisten asumisen vastuuviranhaltijoiden kanssa. Hankkeelle palkataan päätoiminen projektipäällikkö ja osa-aikainen hanketyöntekijä.

AIKATAULU Hanke aloitetaan 1.5.2022, mikäli hankkeelle saadaan myönteinen rahoituspäätös. Hanke päättyy 30.4.2023. Tarkennettu aikataulu laaditaan hankkeen käynnistyttyä.

 IKÄIHMISTEN EDUSTUS/KUULEMINEN Hankkeessa kuntien vanhusneuvostoilla on vahva rooli. Vanhusneuvostot osallistetaan työpajatyöskentelyyn. Vanhusneuvostojen edustaja on mukana ohjausryhmässä. Ikäihmisten palvelujen henkilöstö osallistetaan suunnittelemaan ja tunnistamaan asumisen vaikutuksista ikäihmisen toimintakykyyn. Tarpeen mukaan kootaan erilaisia kehittäjäasiakasryhmiä, jotta kohderyhmän ääni saadaan suunnitelmassa kuuluvaksi.

RAHOITUSSUUNNITELMA Kokonaiskustannusarvio on 133 200 €. Hankkeelle haetaan avustusta 79 900 €. Omarahoitusosuus 53 300€ katetaan projektihenkilöstön työhuoneen vuokrasta ja työvälineistä aiheutuvista kuluista sekä lisäksi avainhenkilöiden työpanoksesta ja hallinnon kuluista työaikakirjanpidon mukaisesti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää sitoutua Lapin hyvinvointialueen Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hankkeeseen, mikäli hankerahoitus myönnetään.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.