Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Oikaisuvaatimukseen vastaaminen

ROIDno-2022-825

Valmistelija

 • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö on  viranhaltijapäätöksellään 23.2.2022 § 32 päättänyt sosiaaliohjaajan viran täyttämisestä (liite 1). Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 10.3.2022 saapuneella asiakirjalla (liite 2). Oikaisupyynnön tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että häntä ei ole harkittu sosiaaliohjaajan (vakanssinumero 48337012) virkaan. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se on tutkittava. 

Hakukuulutus

Hakukuulutuksessa 14.1. -7.2.2022 (liite 3) oli haettavana 2 sosiaaliohjaajan virkaa tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuissosiaalityö (vakanssinumerot 48337012 ja 48337006). 

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimus oli sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Virassa (vakanssinumero 48337012) eduksi katsottiin aikaisempi kokemus sosiaalisen kuntoutuksen sekä terveyspalveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Toisessa virassa (vakanssinumero 48337006) katsottiin eduksi aiempi kokemus sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan sekä maahanmuuttajataustaisten parissa työskentelystä.

Molemmissa tehtävissä sosiaaliohjaajan työ sisältää työikäisten asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa sekä vuorovaikutuksellista osallisuuden, elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista. Tehtävissä keskeistä on asiakkaiden joustava kohtaaminen ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen. Virkojen hoitamisen edellytyksenä olivat hyvät vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja kykyä tunnistaa asiakkaiden elämäntilanne sekä voimavarat ja toimintamahdollisuuksien osa-alueet. 

Ansiovertailu

Valitun henkilön ansiot

Virkaan valittu henkilö  oli  suorittanut sosionomin (AMK) tutkinnon vuonna 2020 suuntautumisalana lastensuojelu. Lisäksi hän oli suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen 2017 sekä lapsi- ja perhetyön tutkinnon vuonna 2013. Hänellä oli työkokemusta perheohjaajan tehtävistä lähes kolmen vuoden ajalta. 

Virkaan valitun haastattelussa korostui hänen osaamisensa työskennellä ja kohdata mielenterveysongelmaisia ja erityisryhmiin kuuluvia asiakkaita sekä miten sosiaaliohjauksen keinoin voidaan tukea ja ohjata työikäisiä asiakkaita. Lisäksi haastattelussa korostui hakijan tuntemus kuntoutuksen poluista, moniammatillinen ja vuorovaikutuksellinen työskentely, kriisityön osaaminen ja motivaatio työskennellä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa. Virkaan valittu oli kiinnostunut molemmista avoinna olleista viroista.

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot

Oikaisuvaatimuksen tehneellä on sosionomin (AMK) tutkinto 2003, suuntautumisalana lastensuojelu ja varhaiskasvatus. Lisäksi hän on suorittanut omaehtoisena opintona täydennyskoulutuksen, opintoihin sisältyi muun muassa päihde- ja mielenterveystyö, monikulttuurinen työ, kuntoutustoiminta, muuttuvat sosiaaliset ongelmat, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen ja aikuissosiaalityö sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikka opinnot. Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt pääasiassa Rovaniemen kaupungilla. Suurin osa hänen työkokemuksestaan on varhaiskasvatuksen palveluista. Työkokemusta hänellä oli aikuissosiaalityöstä noin kahden vuoden ajalta. Oikaisuvaatimuksen tekijän haastattelussa korostuivat asiakkaan kohtaaminen, palveluohjaus ja Kelan etuusasiat. Haastattelussa oikaisuvaatimuksen tekijä on häneltä kysyttäessä tuonut esille, että hän on kiinnostunut molemmista auki olleista sosiaaliohjaajan viroista, mutta ensisijaisesti hänen toiveensa oli työskennellä sosiaalipalvelukeskuksessa Rovakadun toimipisteessä ja vakanssissa numero 48337012.    

Ansiovertailun yhteenveto

Sekä virkaan valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät hakukuulutuksen vaatimukset ja ehdot hyvin. Virkaan (48337012) valitulla oli eduksi katsottavista ansioista oikaisuvaatimuksen tekijään verrattuna neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan oli työkokemusta kuntouttavan työtoiminnan parissa työskentelystä sekä hänen edukseen katsottiin myös monipuolinen omaehtoinen täydennyskoulutus, joka soveltui virkaan 48337006 parhaiten. Haastattelussa oikaisuvaatimuksen tekijä oli tuonut esille osaamistaan palveluohjauksesta sekä etuusasiosta, jotka myös katsottiin eduksi kyseiseen virkaan, jota hän oli  myös hakenut ja johon hänet valittiin. 

Haastattelu

Haastattelussa syvennyttiin ansiovertailuun vaikuttavien tietojen ja hakuilmoituksessa mainittujen ominaisuuksien ja kykyjen arviointiin hakijoiden osalta.  

Haastattelijoita olivat vs. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Seppälä ja vt. johtava sosiaalityöntekijä Soile Saukkonen. Heillä molemmilla on pitkä kokemus sosiaalihuollosta ja kokemukseen perustuvaa tietoa siitä mitä työikäisten parissa tehtävä sosiaaliohjaus on. 

Haastatteluissa todettiin, että sekä virkaan valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä oli tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemus. Varasijavalintoja virkoihin ei katsottu tarpeelliseksi tehdä. 

Haastatteluissa ilmeni, että virkaan valitulla oli paremmat edellytykset toimia hakuilmoituksen mukaisessa sosiaaliohjaajan tehtävässä (48337012) ja oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan tehtävässä (48337006). Virkaan valitun vastauksissa ilmeni hyvät valmiudet ja taidot työskennellä yhteistyössä terveyspalveluiden ja moniammatillisen verkoston kanssa. Hänen kuvauksensa sosiaaliohjauksesta soveltui parhaiten hakijoista juuri tehtävään, johon hänen valintansa kohdistui. Virkaan valittu painotti haastattelussa voimavarakeskeistä työotetta ja hän toi hyvin esille miten voisi tehtävässä hyödyntää omaa koulutuspohjaansa.

Valitun henkilön lausunto

Valitulta henkilöltä ei pyydetty lausuntoa, sillä hän ei ottanut virkaa vastaan.

Yhteenvetona

Palveluesimiehen valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden ja työkokemuksen täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä. Kokonaisarviointiin  perustuvassa päätöksessä on lisäksi otettu huomioon hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin.  

Valitulla henkilöllä katsottiin valintatilanteessa olevan koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella erinomaiset mahdollisuudet hoitaa sosiaaliohjaajan tehtävää kyseisessä virassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä valittiin siis virkaan 48337006, mutta hän ei tullut valituksi juuri haluamaansa virkaan.

Valintaprosessissa ei ole toimittu virheellisesti, eikä uutta päätöstä viran täyttämisestä ole syytä tehdä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.