Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Sosiaalipalvelujen valvonnan toimintakertomus v 2021/ Perhe- ja sosiaalipalvelut

ROIDno-2022-1514

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnalla on velvoite valvoa omaa toimintaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla. Lisäksi kunta valvoo yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) velvoittamana yksityisiltä palveluntuottajilta ostamia sosiaalipalveluja tai asiakkaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä hankkimia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen ensisijainen valvontavastuu on kunnan toimielimellä. Sen lisäksi sosiaalihuollon palvelujen viranomaisvalvonnasta vastaavat Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan  27.5.2020 § 68  Perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaohjelman. Sen tarkoituksena on ohjata Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista, sillä se konkretisoi kaupungin lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvonnan vastuut sekä antaa toimintalinjat valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Lisäksi se yhtenäistää palvelualueen valvontakäytäntöjä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Valvontaohjelma on voimassa toistaiseksi. 

Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.3.2021 § 39 perhe- ja sosiaalipalveluiden valvontaraportin vuodelle 2020 sekä valvontasuunnitelman vuodelle 2021. Valvonnan vuosisuunnitelmassa on määritelty mihin palvelukokonaisuuksiin suunnitelmallinen ohjaus, arviointi ja valvonta kohdennetaan ja mitä ovat valvonnan sisällölliset painopisteet vuonna 2021.    

Perhe- ja sosiaalipalveluiden lakisääteinen valvontatoiminta on sisällöltään laajaa ja ohjattavien ja valvottavien toimintayksiköiden määrä on suuri. Palvelualueella yksityisten palvelujen palvelutuottajien ohjausta ja valvontaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnasta vastaavat kunkin tehtäväalueen palveluesimiehet. Valvonnan vahvistamiseksi asumispalveluiden erityispalveluissa aloitti palveluvastaava syksyllä 2021 ja lastensuojeluun on  perustettu vuodelle 2022 palveluvastaavan virka, jossa virantäyttöprosessi on kesken.   

Liitteenä olevassa valvontakertomuksessa kuvataan vuoden 2021 valvonnan painopisteet, valvonnan ja ohjauksen toteutuminen, resurssit  ja johtopäätökset sekä määritellään vuoden 2022 valvonnan painopistealueet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi perhe- ja sosiaalipalveluiden  valvontakertomuksen vuodelta 2021 sekä valvonnan vuosisuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluesimiehet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.