Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Rovaniemeltä ja koko Lapista puuttuvat kehitysvammapsykiatrian osasto ja kehitysvammapsykiatrian akuutti osasto

ROIDno-2021-3648

Valmistelija

  • Outi Palmén, hallintoylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät kaupunginvaltuustossa 20.9.2021 § 107 seuraavan aloitteen:

"Mikäli esimerkiksi vammaisten palveluasumisen piirissä oleva kehitysvammainen tekee rikoksen tai saa aggressio kohtauksen, toimii kaava Rovaniemellä pahimmillaan siten, että paikalle kutsutaan ensin vartija ja lopulta poliisi. Poliisi ei ota säilöön kehitysvammaista vaan sairaanhoito kuljettaa hänet lähimpään lääkäriin, jossa yleislääkäri arvio tilanteen ja mikäli asiakas ei ole psykoosissa, palautetaan hänet takaisin asumisyksikköön ja homma lähtee rullaamaan uudestaan. Tällainen toiminta ei ole kestävää, taloudellista tai turvallista.

Rovaniemellä pitäisi olla kehitysvammaisten psykiatrinen akuutti vastaanotto, jossa asiakas saa tarpeellisen hoidon akuuttivaiheen yli ja jossa tarvittaessa pystytään tekemään lääkemuutoksia ja arvioimaan hoidon tarvetta.

Asumisyksiköt, joissa on kehitysvammaisia joilla on psykiatrisia ongelmia tai vakavia käytös häiriöitä ovat ongelmissa, koska rajoitusoikeudet ovat olemattomat tai niitä ei ole ollenkaan. Mikäli asukas tällaisessa yksikössä alkaa riehumaan ja on vaaraksi muille asukkaille, ei ole olemassa paikkaa mistä kyseinen henkilö saisi apua ja se vaikuttaa myös muiden yksikössä asuvien turvallisuuteen ja mielenterveyteen. 

Normaali psykiatrinen akuutti hoitojakso, esimerkiksi autisminkirjon häiriölle voi olla todella raskas ja samalla tavoite kärsii, koska ongelmat nähdään enempi vamman aiheuttamaksi kuin mielenterveyden ongelmaksi. Tästä syystä pitäisi olla paikka joka on keskittynyt pelkästään kehitysvammaisten psykiatriseen hoitoon.

Kehitysvammaisilla ilmenee psyykkisiä sairauksia 3-4 kertaa enemmän valtaväestöön verrattuna. (Lähde mielelenterveystalo)

Uudellamaalla Suomessa on tiettävästi ainoa paikka missä voi saada konsultaatiota yleislääkärille kehitysvammapsykiatrian lääkäreiltä. Tasa-arvo näkökulmasta kehitysvammapsykiatrian puuttuminen kunnassa on varmasti ongelmallista, koska kehitysvammaisen kriteerit päästä hoitoon on että olisi akuutti diagnosoitava psykoosi. Kokemukseni ja kuulemani perusteella kehitysvammaisen psykiatrinen jakso on lähes mahdoton Rovaniemellä. 

Kun terve ihminen saa aggressio kohtauksen hänet viedään useimmiten poliisin säilöönotto tiloihin rauhoittumaan, mutta herää kysymys mihin kehitysvammainen agressiivisesti käyttäytyvä henkilö voidaan viedä tai miten hänen kohdallaan apu saadaan.

Akuuttia psykiatriaa kehitysvammaisille voitaisiin toteuttaa yhteistyössä kolpeneen palvelukeskuksen kanssa ja samalla luotaisiin tie myös vammaisille psykiatrian piiriin. Meillä Lapin keskussairaala laajenee myös psykiatrian osalta, jossa voisi olla tilaa myös kehitysvamma psykiatrialle.

Aloitteen tarkoitus on luoda tasa-arvoa ja parantaa hoitajien työturvallisuutta, sekä lisätä potilas turvallisuutta. Lisäksi näkisin tässä myös myytävän palvelun muille kunnille. Kun Suomessa on näin huono tilanne kehitysvammapsykiatrian osalta, voisi Rovaniemi olla myös edelläkävijä ja tarjota palveluita ja kehittää ammattitaitoa kehitysvammapsykiatrian osalta.

Väkivaltaisille ikäihmisille tarkoitettua hoitoa Rovaniemeltä löytyy ehvin muodossa, mutta sielläkin paikkoja on rajoitetusti.

Ehdotan, että Rovaniemellä aletaan etsiä turvallista ratkaisua akuutti psykiatrian mahdollisuutta kehitysvammaisten kohdalle ja lisätään ehvi paikkoja."

Vastaus aloitteeseen:

Aloitteessa esille tuotu ongelma tunnistetaan. Valtakunnallista tilannetta on kartoitettu sekä keskusteltu asiasta Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Eri puolilla maata kehitysvammaisten palvelut on järjestetty eri tavoin, mutta kriisitilanteissa joudutaan yleensä hakemaan apua oman toimialueen ulkopuolelta. Yleisellä tasolla palveluissa on huomioitava yhdenvertaiset palvelut väestölle. Kehitysvammaisille tarjotaan yhdenvertaisia palveluja myös akuuttitilanteissa.

Päivystyksiä on viime vuosina keskitetty yhä harvempiin paikkoihin päivystysasetuksen mukaisesti. Rovaniemellä sijaitsee yksi valtakunnan kahdestatoista laajan päivystyksen sairaalasta. Akuuteissa tilanteissa päivystykselliset arviot tapahtuvat Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä, jossa lääkärin arvioon pääsee ympärivuorokautisesti. Päivystävällä lääkärillä on psykiatrin konsultaatiomahdollisuus. Tarvittaessa jatkohoito tapahtuu Muurolan sairaalassa akuuttiosastolla. Sieltä voidaan edelleen ohjata potilas Kolpeneelle kriisijaksolle. 

Kehitysvammapsykiatrian erityisosaamista on lääkäreillä valtakunnallisesti suhteellisen vähän. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden suorittaneita lääkäreitä on koko maassa vain n. 30. Näitä erityispalveluita on tarjolla keskitetysti alan tuki- ja osaamiskeskuksissa, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Vaativien erityispalveluiden osaamiskeskuksessa (OYS Konsti).

Rovaniemellä on lisätty terveyskeskuslääkäreiden osaamista kehitysvammaisten erityiskysymyksissä yhteistyössä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa. Perustason osaamisen vahvistaminen on tärkeää ja sen avulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Lapin väestöpohjalla oman erillisen kehitysvammapsykiatriaan erikoistuneen akuuttiyksikön perustaminen ei liene mahdollista, mutta tulevalla Lapin hyvinvointialueella on tärkeää pohtia, miten alueella hoidetaan mm. aloitteessa esille tuotuja erityistilanteita ja sopia yhteiset käytännöt ja hoitopolut saavutettavissa olevien resurssien puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja lähettää sen aloitteentekijöille.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuustoaloitteen tekijät, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.