Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2021 - 31.8.2021

ROIDno-2021-288

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on elokuun jälkeen -166,2 M€ (71,9 %). Summa sisältää noin 7,9 M€ koronaliitännäisiä kustannuksia. Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -154,0 M€ (66,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 12,2 M€.

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 talousarvio on yhteensä 231,1 miljoonaa euroa. Talousarvion ylitys vaikuttaa tammi-elokuun toteuman jälkeen todennäköiseltä. Ylitysuhka on koko vuoden osalta arviolta noin 16,0 M€, josta koronaliitännäisiä kustannuksia tulee olemaan noin 11,5 M€. Ylitysuhka ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksella. Ylitykseen johtavista syistä tarkempi selvitys annetaan osavuosikatsauksen uudelleenkäsittelyä koskevassa pykälässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2021 - 31.8.2021 ja talousarvion ylitysuhkan tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta esittää 16,0 M€ lisämäärärahaa vuodelle 2021. Lisämääräraha sisältää koronaliitännäisiä kustannuksia arviolta 11,5 M€.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.