Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2022 / tarkistettu esitys

ROIDno-2021-2397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2022–2024. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kolme seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 194 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2025 suunnitteluohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2022. Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.6.2021 mennessä.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 määrärahakehykseksi esitetään 411,93 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi 7,2 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta nopeammin. Vuoden 2022 talousarviossa pysyminen ja talouden tulevina vuosina tasapainoon saattaminen edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Perusturvalautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 240,26 M€.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen lautakunnan perustehtävistä, keskeiset valtuustotason tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Talouden ja toiminnan raportoinnista päätetään talousarvion toimeenpano-ohjeessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusturvalautakunnan tuloskortin 2022 sekä esittää sitä kaupunginhallitukselle koko kaupungin talousarvioon 2022 liitettäväksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:30-16:40 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 194 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2025 suunnitteluohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2022. Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.6.2021 mennessä.

Suunnitteluohjeessa Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 määrärahakehykseksi esitettiin 411,93 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi ollut 7,2 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta nopeammin. Vuoden 2022 talousarviossa pysyminen ja talouden tulevina vuosina tasapainoon saattaminen edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Hyvinvointilautakunnan alaisiin eri toimintoihin on kohdistunut vuoden 2021 aikana huomattavaa kysynnän kasvua. Kysynnän lisääntyminen on edellyttänyt sekä oman toiminnan laajentamista, että ostopalvelujen lisäämistä. Hyvinvointilautakunta on myös kantanut vastuuta koronapandemia hallinnasta järjestämällä testaus-, jäljitys- ja rokotustoimintaa. Eri toimintoihin kohdistunut kysynnän kasvu ja koronapandemian hallinta ovat vuoden 2021 edetessä lisänneet hyvinvointilautakunnan määrärahojen tarvetta. Kohonneen määrärahatarpeen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2022.

Hyvinvointilautakunnan tarkistettu määrärahatarve vuodelle 2022 on yhteensä 251,14 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointilautakunnan tuloskortin 2022 sekä esittää sitä kaupunginhallitukselle koko kaupungin talousarvioon 2022 liitettäväksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.