Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hyvinvointilautakunta osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 / uudelleenkäsittely ja esitys lisämäärärahasta

ROIDno-2021-288

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 § 332 palauttaa osavuosikatsauksen uudelleen valmisteltavaksi. Toimielinten tulee arvioida osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta.

Osavuosikatsauksen ja elokuun toteuman perusteella on arvioitu, että hyvinvointilautakunnan ylitysuhka on 16,0 miljoonaa euroa. Ylitysuhka muodostuu koronapandemian hallintaan liittyvistä kustannuksista, jotka ovat arviolta 11,5 M€ ja loput ennakoitua suuremmista eri palveluja koskevista kysynnän kasvuista.

Perusterveydenhuollossa kustannuksia kasvattavia tekijöitä:

 • avovastaanoton koronatyöhön ostetaan mm. testausta, jäljitystä ja rokotustyötä sekä hoitovelkaan liittyvää palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta
 • vaikeutuneen avovastaanoton henkilöstötilanteen vuoksi käytetään henkilöstövuokrausta - osa koronaan liittyvää henkilöstötarvetta
 • mm. hoitotarvikkeiden arvioitua suurempi tarve koronaan liittyen lisännyt tarvikekustannuksia 

Ikäihmisten palveluissa kustannuksia kasvattavia tekijöitä:

 • sairauslomat, henkilöstön tarve: henkilöstön saatavuus, palkkakustannukset (tuplavuorot, hälytyskorvaukset)
 • kotihoidossa ostopalvelun asiakkaiden siirto ja organisointi kaupungin omaan toimintaan 
 • mm. hoitotarvikkeiden arvioitua suurempi tarve koronaan liittyen lisännyt tarvikekustannuksia
 • ostopalvelun hinnankorotukset ja palvelujen uudelleenjärjestelyt ostopalveluna
 • asumispalveluissa palvelusetelin arvon korotus ja ostopalvelun hinnankorotukset, jota ei oltu huomioitu budjetissa
 • 1.7.21 voimaan tullut asiakasmaksulaki vaikuttaa vähentävästi asumispalvelujen tuloihin
 • hoivapalvelujen paikkalukua nostettu ja tähän liittyen henkilöstökustannusten kasvu
 • sairaalapalveluissa kustannuksia kasvattaa henkilöstön sairauslomat, ylimääräiset sairaansijat ja lisähenkilöstön tarve
 • jonotilanteiden purkuun ostetaan paikkoja muista kunnista ja esim. Lapin kuntoutukselta 

Erikoissairaanhoidossa kustannukset ovat jo elokuussa arvioitua suuremmat operatiivisen hoidon osalta, n. 3,5 M€ verrattuna viime vuoden tilanteeseen. Myös medisiinisen, psykiatrisen sekä päivystyksen ja ensihoidon osalta kustannuksia 1-3 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Hyvinvointipalvelujen ylitysuhka ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksella. Ylitysuhka edellyttää 16,0 miljoonan euron lisätalousarviota vuodelle 2021. Koronakustannuksiin anottava valtion korvaus saadaan näillä näkymin loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuoliskolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta esittää 16,0 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2021. Lisämäärärahasta koronapandemian hallintaan liittyviä kustannuksia on arviolta 11,5 M€, jonka valtio korvannee täysimääräisenä joko loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuoliskolla. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.