Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävien määräaikainen hoitaminen

ROIDno-2021-487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan organisaatio on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen. Toimialan viranhaltijaorganisaatio on järjestetty siten, että toimialan toimintaa, henkilöstöä ja palvelutuotantoa johtaa toimialajohtaja.

Toimialajohtaja on toiminut kuuden palvelualuepäällikön ja kolmen muun johtavan virkamiehen esimiehenä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen liittyvien haasteiden ja sote-uudistuksen valmistelun jatkumisen vuoksi on havaittu tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen johtamisen vahvistamiselle. Tämän toteuttamiseksi on suunniteltu ratkaisua, jossa toimialajohtajan alaisuuteen perustettaisiin sosiaali- ja terveysjohtajan virka. Viran keskeisimpiin tehtäviin kuuluisi

  1. Perusturvalautakunnan alaisten palvelujen operatiivinen johtaminen toimialajohtajan alaisuudessa.

  2. Perusturvalautakunnan alaisten palvelualuepäälliköiden ja hallintoylilääkärin esimiehenä toimiminen.

  3. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimiminen, mikäli kaupunginhallitus niin päättää.

Viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä. Virka on suunniteltu perustettavaksi määräaikaiseksi sote-uudistuksen perusteella ajalle 17.2.2021-31.12.2022.

Viran kelpoisuusehto esitetään määriteltäväksi seuraavasti: ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää perustaa sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaisen viran ajalle 17.2.2021-31.12.2022. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja.

Päätös

Pirita Nenonen poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 18:01. Sanna Luoma poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 18:06.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 17.2.2021 §18 perustanut määräaikaisen sosiaali- ja terveysjohtajan viran ajalle 17.2.2021-31.12.2022.  

Määräaikaisen viran tehtävien hoitaminen tulee aloittaa mahdollisimman pian, koska tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen johtamisen vahvistamiseen on muun muassa sote-uudistuksen valmisteluun liittyvien työtehtävien osalta välitön. Tämän vuoksi avoin virka on perusteltua täyttää määräajaksi henkilöllä, joka pystyy aloittamaan viran hoitamisen heti ja kykenee hoitamaan virkaa kyseisen määräajan. Esitettävällä tavalla täyttäminen ei  johda siihen, että pitäisi käynnistää haku sijaisen saamiseksi. 

Viranhaltijalain 3§:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Määräaikaisen sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttämisestä julkisella hakumenettelyllä on tarkoituksenmukaista päättää syksyllä 2021, kun muun muassa sote-uudistuksen mahdollinen toteutuminen on selvinnyt.

Sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan esitetään otettavaksi terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi määräajaksi 17.2.-30.9.2021. Tuulikki Louet-Lehtoniemi täyttää viran kelpoisuusehdot. Hän työskentelee tällä hetkellä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkönä. Hän on ollut aiemmin perusturvajohtajan ja sosiaali- ja terveysjohtajan virassa yhteensä lähes 7 vuotta. Hän pystyy aloittamaan viran hoitamisen heti ja kykenee hoitamaan virkaa kyseisen määräajan. Hänen kehittämispäällikön toimensa jätetään määräajaksi 17.2.-30.9.2021 täyttämättä. Tuulikki Louet-Lehtoniemi on antanut suostumuksensa viran hoitamiseen määräajaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää ottaa terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemen sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 17.2.-30.9.2021 esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Päätös

Henri Ramberg esitti,  että perusturvalautakunta julistaa sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaisen viran avoimeen hakuun 01.03.2021 - 15.03.2021. Virka täytetään määräajaksi 01.05.2021 – 31.12.2022. Perusturvalautakunta päättää ottaa terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemen sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 17.2.-01.05.2021 esittelytekstissä todetuilla perusteilla. Esitys raukesi kannattamattomana. 

Perusturvalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen. 

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan 17.2.2021 sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaisen viran perustamista ajalle 17.2.2021-31.12.2022. Perusturvalautakunta päätti perustaa viran sekä päätti määrätä terveystieteiden maisteri Tuulikki Louet-Lehtoniemen hoitamaan sosiaali- ja terveysjohtajan avointa virkaa ajalla 17.2.-30.9.2021.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä perusturvalautakunnan esittelijäksi ajalle 22.2.-30.9.2021 sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.2.2021 § 18 perustaa sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaisen viran ajalle 17.2.2021-31.12.2022. Edelleen perusturvalautakunta päätti 17.2.2021 § 19 ottaa terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemen sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 17.2.-30.9.2021. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja virka perustettiin määräaikaiseksi sote-uudistuksen valmistelun vuoksi, viran määräaika päättyy 31.12.2022. Koska viran tehtävien hoitaminen tuli viran perustamisen yhteydessä aloittaa mahdollisimman pian, avoin virka oli perusteltua täyttää määräajaksi 17.2.-30.9.2021 henkilöllä, joka pystyy aloittamaan viran hoitamisen heti ja kykenee hoitamaan virkaa kyseisen määräajan. Menetellyllä tavalla viran täyttäminen ei johtanut siihen, että olisi pitäisi käynnistää haku kehittämispäällikön sijaisen saamiseksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö on nyt hyväksytty. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023.

 Sosiaali- ja terveysjohtajan viran hoitamista on syytä jatkaa hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelujen vuoksi ajalla 1.10.2021 - 31.12.2022. Viran hoitamisen ja siirtymisen valmistelun sujuvan ja keskeytymättömän jatkumisen turvaamiseksi on perusteltua jatkaa terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaista virkasuhdetta kyseisen ajan. Hänen kehittämispäällikön toimensa voidaan jättää täyttämättä kyseisenä aikana.

Viranhaltijalain 3§:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Hallintolain 29 §:n mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. 

Hallintosäännön 152 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Koska hyvinvointilautakunnan esittelijä on esteellinen ja koska varaesittelijä on ilmeisesti esteellinen, koska hän työskentelee määräaikaista virkaa tekevän ja virkaan esitettävän sosiaali- ja terveysjohtajan suorassa alaisuudessa eikä toista esteetöntä varaesittelijää ole nimetty, voidaan katsoa, että erityinen syy asian käsittelemiseksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta on olemassa.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska lautakunnan esittelijä on asiassa esteellinen ja koska lautakunnan varaesittelijää voidaan pitää asiassa esteellisenä esimies-alaissuhteen perusteella.

Hyvinvointilautakunta päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa terveystieteiden maisteri, kehittämispäällikkö, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen sosiaali- ja terveysjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.10.2021 - 31.12.2022.

Päätös

Tuulikki Louet-Lehtoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Hyvinvointilautakunta päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tuomas Koskiniemi jätti eriävän mielipiteen: Paikka tulisi laittaa yleiseen hakuun.

Tiedoksi

Ao. henkilö, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.