Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vastaavan ohjaajan viran perustaminen Perhe- ja sosiaalipalveluihin

ROIDno-2021-3336

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 25.8.2021 § 11 siirtää päiväkeskustoiminnan kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2022 alkaen. Päiväkeskustoiminta on olennainen osa päihdehuollon kokonaisuutta sosiaalihuollon päihdetyön erityispalveluna ja sen kohderyhmänä ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset. Päiväkeskuksen henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja ja keittiötyöntekijä. Kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja - ohjaajat jalkautuvat päiväkeskuskukseen osana asiakkaiden päihdekuntotuksen toteuttamissuunnitelmaa. Lisäksi nimetty sosiaalityöntekijä antaa työpanostaan päiväkeskukseen ja on tavattavissa säännöllisesti päiväkeskuksen tiloissa. Terveydenhoitaja on tavattavissa päiväkeskuksen tiloissa tarvittaessa.

Päiväkeskuksen toiminnan järjestämiseksi omana toimintana on tarpeen perustaa vastaavan ohjaajan virka. Vakanssin perustamisella varmistetaan päiväkeskuksen toiminnan jatkuvuus siirtymävaiheessa. Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan päihdehuollon palvelurakenne ja -kokonaisuus ja päiväkeskustoimintaan varataan riittävä resurssi.

Valmistelijan esitys

Hyvinvointilautakunta perustaa vastaavan ohjaajan viran 1.10.2021 alkaen työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen yksikköön ensisijaisena sijoituspaikkana päiväkeskus.

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8 §) mukainen sosionomin pätevyys.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa vastaavan ohjaajan viran työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen yksikköön ensisijaisena sijoituspaikkana päiväkeskus 1.10.2021 alkaen. Toimi täytetään talouden ja toiminnan harkinnanmukaisuutta noudattaen vuoden 2021 aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8 §) mukainen sosionomin pätevyys.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen yksikön vs. palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.