Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kuntalaisaloite: Rakennusten hyödyntämiskelpoisten betoni- ja tiilijätteiden käsittely ja varastointi Mustikkamaassa, uuden vt 4:n ja raakapuuterminaalin alueilla

ROIDno-2021-3167

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Ylijurva on 16.8.2021 jättänyt kuntalaisaloitteen: ” Rakennusten hyödyntämiskelpoisten betoni- ja tiilijätteiden käsittely ja varastointi Mustikkamaassa, uuden vt 4:n ja raakapuuterminaalin alueilla”

Kuntalaisaloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Vastauksena kuntalaisaloitteeseen jätehuoltojaosto toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupungin jätehuollon palvelut tuottavalla yhtiöllä Napapiirin Residuum Oy:llä on jo käytössä purkujätteen vastaanottopaikka. Kunnallisten yhtiöiden mahdollisuutta tarjota markkinaehtoisten jätteenkäsittelyiden palveluita on lainsäädännöllä rajattu. Kunnalliset jäteyhtiöt eivät voi myydä yrityksille palveluita enempää kuin 10 % liikevaihdostaan.   

Vanhojen talojen purku-urakat kilpailutetaan rakennusten omistajien toimesta. Rovaniemellä toimii useita yrityksiä jotka purkutöitä voivat tehdä. Heillä on myös käytössä alueita joihin he ovat hakeneet ympäristöluvat purkujätteen käsittelyä varten.

Rakennusten purkutöihin haetaan MRL:n mukainen purkulupa. Purkulupaan sisältyy selvitys purkujätteen käsittelystä. Rovaniemellä on käytäntönä, että purkulupapäätöksessä määrätään aloituskokous jossa tarkistetaan mihin purkujäte ajetaan jalostettavaksi.

 Purkujätettä on mahdollisuus hyödyntää ilman ympäristölupaa ns. MARA-asetuksen mukaisesti. MARA-asetus on valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Asetuksen tarkoituksen on edesauttaa purkujätteen hyödyntämistä ja säästää luonnon soravaroja. Asutuksen mukaan kohteista joiden rakentamiseen käytetään esim. tiiltä ja betonia, on tehtävä ELY-keskukselle ilmoitus. Ilmoitusmenettely sisältää selvityksen purkujätteestä ja mm. liukoisuustestit. MARA-ilmoituksia valvoo ELY-keskus. Kunnan valvottavana ovat kohteiden toimenpide- ja rakennusluvat sekä meluilmoitukset. Menettely on laajasti käytetty ja siitä on saatu hyviä kokemuksia mm. Rovaniemellä. Paikalliset purkuyrittäjät ovat luvanvaraisesti rakentaneet perustamisolosuhteiltaan haastavia teollisuus- ja liiketontteja purkujätteellä varsin kustannustehokkaasti. 

Rovaniemen kaupunki, Napapiirin Residuum Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy ovat kehittämässä Ala-Korkalon aluetta Kiertotalouspuisto-hankkeen avulla. Hankkeessa on tarkoitus kehittää yhtiöiden palveluita ja myös paikallisten yritysten liiketoimintaa sekä luoda kiertotalouteen liittyviä uusia työpaikkoja. Myöskin kunnallisten ja yksityisten yhtiöiden yhteistyötä kehitetään.

Yhteenvetona kuntalaisaloitteesta jätehuoltojaosto toteaa: Aloite sisältää joitakin kehittämiskelpoisia ehdotuksia. Osaa niistä ei voida lainsäädännön mukaan toteuttaa ja osa hoituu yksityisten yritysten toimesta. Tärkeintä jatkossa onkin edelleen kehittää purkujätteiden hyödyntämistä sekä kunnallisesti että yritysvetoisesti yhteistyössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää antaa kuntalaisaloitteeseen edellä esitetyn vastauksen.

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli asiassa ympäristövalvonnan palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemeä.
Palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen klo 14.31.

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntalaisaloitteen tekijä; Ympäristovalvonta; Napapiirin Residuum Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.