Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Napapiirin Residuum Oy:n tietopyyntö jätehuoltojaostolle pakkaus- ja biojätteen kiinteistöittäisestä kuljetustiedoista

ROIDno-2021-4197

Valmistelija

  • Hanna Liisanantti, jätehuoltoasiantuntija, hanna.liisanantti@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy on pyytänyt Rovaniemen elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolta jätehuoltoviranomaiselle jätteenkuljetusyritysten toimittamia jätteenkuljetusrekistereitä. Jätehuoltoviranomainen pyytää jätteenkuljetusrekisterit jätteiden kuljettajilta vuosittain kiinteistöistä, joilta jätteitä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista jätelajeittain jätelain 39 §:n perusteella.

Jätelaki on muuttunut 19.7.2021, jonka mukaan pakkausjätteiden keräys siirtyy kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin 1.7.2023. Lisäksi biojätteiden kuljetus muuttuu kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen aikaisintaan 19.7.2023 alkaen ja viimeistään 19.7.2024. 

Napapiirin Residuum Oy pyytää tietoja käytettäväksi jätteenkuljetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pyyntö koskee Rovaniemen ja Pellon taajama-alueilla olevia vähintään viiden (5) huoneiston asuinkiinteistöjä. Tietoja pyydetään ajalta 1.1.-31.12.2020. Jätehuoltoviranomainen on pyytänyt kyseiset vuoden 2020 jätteenkuljetusrekisteritiedot jätteenkuljetusyrittäjiltä 4.3.2021. 

Rekisteritietoja tarvitaan
- sujuvoittamaan hankintojen valmistelua
- markkinavuoropuhelun aloittamista varten
- urakka-alueiden muodostamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti 
- taksasuunnitteluun.


Rekisteritietojen avulla jätehuoltoyrityksille pystytään valmistelemaan parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnallisesti kannattavat urakat urakka-alueittain siten, että myös pienyrittäjät pystyvät osallistumaan kilpailutuksiin. Tavoitteena on tehdä muutos asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuvaksi ja huomaamattomaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää antaa Napapiirin Residuum Oy:lle jätteenkuljetuksen rekisteritiedot tietopyynnön mukaisesti. 

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli asiassa jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisananttia.

 

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jätehuoltojaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.