Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pellon polttokelpoisen jätteen välivarastointi

ROIDno-2021-4198

Valmistelija

 • Hanna Liisanantti, jätehuoltoasiantuntija, hanna.liisanantti@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy hoitaa 31.10.2007 laaditun palvelusopimuksen mukaisesti Pellon Kierrätysaseman vastaanotto- ja käsittelypalveluja. Pellon jätehuollon palveluja ei ole saatu kannattaviksi. Tulosyksikkönä Residuumin palvelut ovat olleet tappiollisia jo useita vuosia. Aseman palvelut nykymuodossaan tarvitsevat investointeja polttokelpoisen jätteen vastaanoton laitteiden osalta. Vanha siirtokuormausasema ei ole enää korjauskelvollinen, vaan vaatisi kokonaan uudet rakennelmat (lämmin halli, jonka sisällä jätepuristin). Pellon siirtokuormausasemalla jäteautot tyhjentävät kuorman jätepuristimeen (500 t/a), joka kuljetetaan Ouluun polttolaitokselle. Jatkossa jäteautot vievät kuorman Rovaniemelle, jossa käsittelymäärä tällä hetkellä on n. 17 000 t/a. Koska Pellon kunnan alueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys, tulot eivät riitä kattamaan vaadittuja investointeja. Pellon kunnan alueella jätteen keräyksen liittymisaste on 62 %. Ranuan kunnan alueella sekä Rovaniemen kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueella liittymisaste jätteenkeräykseen on 100 %. Pellon kunnan alueen jätehuollon tappiot on katettu muiden kuntien tuloilla. 

Polttokelpoisen jätteen vastaanottoterminaalin siirtämisen vaikutuksista Rovaniemelle on tiedusteltu alueella palveluja tarjoavan MHK Kuljetus Oy:n kanssa. Yrityksen mukaan muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia palveluihin ja niiden hintoihin. Tämän vuoksi muutos ei tule näkymään jätteenkuljetuksen asiakkaille. 

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus on kokouksessa 28.10.2021 käsitellyt asian ja esittää jätehuoltojaostolle, että Pellon polttokelpoisen jätteen vastaanottoterminaali on 1.1.2022 alkaen Kierrätyspuisto Rovaniemellä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää, että Pellon kunnan alueen polttokelpoisen jätteen vastaanottopaikka on 1.1.2022 alkaen Kierrätyspuisto Residuum Rovaniemellä. 

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli asiassa jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisananttia sekä Napapiirin Residuum Oy:n toimitusjohtaja Tommi Lehtosaarta.
Tommi Lehtosaari poistui kokoustilasta kuulemisen jälkeen.


Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.