Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Jätehuoltomääräysten päivittäminen 2023

ROIDno-2020-3096

Valmistelija

 • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja vaaroja terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi jätehuoltomääräysten avulla edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista eli jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä kierrättämistä. Jätehuollossa tavoitteena on lisätä jätteen kierrätystä nykyisestä tasosta siten, että vuonna 2025 Suomen yhdyskuntajätteistä kierrätettäisiin 55 %, vuonna 2030 60 % ja vuonna 2035 65 %.

Jätehuoltomääräykset tulee päivittää jätelajin ja asetuksen uudistuksen ja tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden takia. Rovaniemen jätehuoltojaoston alueella se tarkoittaa lajittelun asteittaista tiukentumista. Lisäksi laissa määrätään, että biojätteen, kartonki-, muovi ja lasipakkausjätteen sekä pienmetallin pakollinen keräys siirtyy kunnan kuljettamaksi jätteenkuljetukseksi. Jätehuoltomääräyksissä (oheismateriaali 1) ehdotetaan, että biojätteen keräys siirtyy kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi 19.7.2023.

Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.4.2023.

Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi ne ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi paikallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä yhdyskuntajätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä, niiden jätteiden osalta, jotka syntyvät vakituisessa ja vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa, muussa asumisessa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä liikehuoneistossa, jos liikehuoneiston jäte kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan hallinto- tai palvelutoiminnassa syntyvän jätteen kanssa. Määräyksiä voidaan antaa myös muiden jätteiden keräyksen, vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen vastaanottopaikalla jätteistä aiheutuvan vaaran tai haitan, roskaantumisen sekä ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien päästöjen ehkäisemiseksi. Määräyksiä voidaan antaa myös velvollisuudesta antaa tietoja jätteen kuljetuksista kunnan jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle (jätelaki 91 §).

Jätehuoltomääräysten valmistelu

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset hyväksyttiin edellisen kerran 1.4.2021. Samassa kokouksessa Jätehuoltojaosto päätti, että jätehuoltomääräysten suurempi päivitys toteutetaan vuonna 2022 uuden jätelain voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen, kun Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimisopas on julkaistu. Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä tuli voimaan 1.12.2021. Uudistuksen tavoitteena on mm. lisätä jätteiden kierrätystä. Alueen jätehuotomääräykset tulee päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä.

Jätehuoltomääräyksien päivitysprosessi aloitettiin elokuussa 2022 kiertotalousasiantuntijan ja Napapiirin Residuum Oy:n palvelupäällikön toimesta. Tiivistä yhteistyötä tehtiin jätehuollon valvontaviranomaisen kanssa. Kun jätehuoltomääräyksien luonnosversio oli saatu valmiiksi, se lähetettiin kommenteille Napapiirin Residuum Oy:lle, Rovaniemen kaupungin edustajille sekä Ranuan ja Pellon kuntien edustajille. Tämän jälkeen jätehuoltomääräysten suurimpia muutoksia esiteltiin Rovaniemen kaupungille sekä Ranuan ja Pellon kunnille. Kommentit otettiin huomioon ja niiden perusteella jätehuoltomääräyksiä tarkistettiin ja muokattiin. Jätehuoltomääräyksien suurimpia muutoksia esiteltiin myös kuljetusyrityksille joulukuussa 2022.

Jätehuoltomääräysten rakenne

Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on vuodelta 2022. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun jätelaki on uudistettu. Koska Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan kuntien voimassaolevien jätehuoltomääräysten rakenne on erilainen kuin Kuntaliiton oppaan rakenne, päätettiin rakenne yhtenäistää oppaan kanssa. Kaikki vertailuanalysoidut alueet ovat yhtenäistäneet jätehuoltomääräystensä rakenteen kyseiseen muotoon. Tämä tulee helpottamaan tulevia jätehuoltomääräysten päivityksiä. Jätehuoltomääräyksissä on kaksi osaa: Yleistä informaatiota sisältävä osa sekä varsinaiset jätehuoltomääräykset sisältävä osa. Jätehuoltomääräysten perustelumuistio (oheismateriaali 2) on erillinen dokumentti. Jätehuoltomääräysluonnoksien rakenne vastaa nyt Kuntaliiton suosittelemaa rakennetta.

Suurimmat muutosehdotukset jätehuoltomääräyksiin

Biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkausjätteen sekä metallin keräys siirtyy kunnalliselle jätelaitokselle

Bio- ja pakkausjätteiden kiinteistökohtainen jätteenkuljetus on jätelain mukaan hoidettava kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.  Jätehuoltoviranomainen voi halutessaan tiukentaa ehtoja mutta poiketa niistä voi vain määräaikaisesti tiukin ehdoin (jätelaki 12§2 mom.) Logistiikkakustannuksien takia Pellon kunnan taajama-alueelle ehdotetaan määräaikaista poikkeusta. Liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmään määrätään luonnosversiossa 6§:ssä. Siirtymäsäädöksissä (45§) esitetään liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen seuraavasti:

 • Biojätteen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen (6§) tulee liittyä 19.7.2023-19.7.2024 aikana seuraavasti: 
  • Rovaniemen kaupungin taajama-alueiden kiinteistöt, joissa on yli 4 huoneistoa biojätteen erilliskeräykseen tulee liittyä 19.7.2023.
  • Rovaniemen kaupungin kiinteistöittäisen erilliskeräyksen palvelualuerajauksen yli 10 000 asukkaan taajamissa karttaliitteen (oheismateriaali 5) mukaisesti kiinteistöt, joissa on 1-4 huoneistoa, tulee liittyä biojätteen erilliskeräykseen 19.7.2023-19.7.2024 välisenä aikana.
 • Muun erilliskerättävän jätteen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen (6 §) tulee liittyä 1.7.2023 alkaen:
  • Rovaniemen kaupungin taajama-alueiden kiinteistöt, joissa on yli 4 huoneistoa, tulee liittyä erilliskeräykseen 1.7.2023
  • Pellon kunnan taajama-alueella biojätteen ja muun kierrätyskelpoisen jätteen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen (6 §) tulee liittyä 1.7.2028 alkaen.

Bio- ja pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen vähimmäisvelvoitteista taajamissa määrätään jäteasetuksella. Jo voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan yli neljän huoneiston kiinteistöjen tulisi erilliskerätä bio – ja pakkausjätteet. Jätehuoltomääräysluonnoksissa halutaan antaa siirtymään lisäaikaa, sillä kaikki velvoitepiiriin kuuluvat taloyhtiöt eivät vielä erilliskerää kyseisiä jätelajeja. Toiminta-alueen erilliskeräysvelvoitteeseen liittyen esitetään seuraavaa:

 • Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa bio -ja pakkausjätteiden erilliskeräys yli neljän huoneiston kiinteistöiltä 19.7.2023 mennessä. 
 • Rovaniemellä biojätteen erilliskeräys alle 5 huoneiston kiinteistöiltä yli 10 000 asukkaan taajamissa karttaliitteen (oheismateriaali 5) mukaisesti järjestetään 1.7.2024 mennessä. 

Jätehuoltomääräysluonnoksen 14§:n mukainen erilliskeräysvelvotteiden velvoiterajan ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen bio-ja pakkausjätteiden vapaaehtoinen keräys kunnan järjestämänä keräyksenä esitetään näissä määräyksissä. 14 §:n mukainen vapaaehtoinen erilliskeräys kunnan järjestämänä jätteenkeräyksenä ehdotetaan järjestettävän seuraavasti: 

 • Taajama-alueilla ja keräysalueiden välisillä kulkureiteillä 1.7.2023 alkaen (oheismateriaali 3 ja oheismateriaali 4 ja oheismateriaali 6).

Jätelajien tyhjennysvälit

Jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan, polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli on tällä hetkellä maksimissaan kesällä 4 viikkoa ja talvella 8 viikkoa. Biojätteen kompostointiin ja erilliskeräykseen kannustetaan siten, että kiinteistöille jotka erilliskeräävät biojätettä sallitaan kesäisin ja talvisin polttokelpoisen jätteen tyhjennys 8 viikon välein. Kiinteistöjen jotka eivät erilliskerää biojätettä tulee tyhjentää polttokelpoisen jätteen astiat kesäisin kahden viikon välein ja talvisin neljän viikon välein.

Tämän lisäksi jätehuoltomääräyksissä on haluttu selkeyttää satunnaisesti käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen tyhjennystä siten, että niiden jäteastia on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Tämä on ollut käytäntö jo voimassa olevien määräysten kanssa, mutta sitä ei vain ole kirjoitettu määräyksiin.

Kompostointi-ilmoitus

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava omatoimisesta biojätteen käsittelystä kiinteistöllä jätehuoltoviranomaiselle, jonka on merkittävä tieto ylläpitämäänsä rekisteriin jätteiden kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Komposti-ilmoitus velvoite on nostettu lansäädäntötasolle ja jätehuoltoviranomaisen edellytetään merkitsevän tiedot kuljetusrekisteriin. Kompostointi-ilmoitus on jäteasteuksen mukaan voimassa 5 vuotta.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Jäteasetuksessa annetaan erilliskeräysvelvoitteet myös muiden kuin asumisessa syntyvien jätteiden kiinteistöittäiselle keräykselle. Määräykset koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä, kuten kuntien virastoja, kouluja ja päiväkoteja. Erilliskeräysvelvoitteet on asetettu edellä mainituille kiinteistöille siten, että erilliskeräys on järjestettävä aina, kun kiinteistöllä syntyy kyseistä jätelajia yli asetuksessa mainitun kilorajan viikossa.

Lukitus

Tällä hetkellä alueella ei ole yleisiä jätehuollon lukitussarjaa, vaan kiinteistöt luovuttavat avaimen asioista tyhjentäville yrityksille. Koska bio-ja pakkausjäte siirtyy kunnan järjestämän jätekuljetuksen piiriin avaimia tarvitaan lisää. Alueelle ehdotetaan avainsäiliöjärjestelmää, jonka koodin taloyhtiö luovuttaisi sekä jätteenkuljetusyritykselle että Napapiirin Residuum Oy:lle. Avainsäiliöt tulisi olla asennettu ja koodi luovutettu kyseisille tahoille 31.5.2023 mennessä.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

Asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä olevan, kunnan jätevesiverkostoon kuulumattoman kiinteistön, on jätelain velvoittamana liityttävä sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen.  Jätehuoltomääräysluonnoksessa on eroteltu harmaat ja mustat vedet ja määrätty niiden tyhjennyksestä siten, että umpikaivot ja saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja vain pesuvesiä sisältävät säiliöt kolmen vuoden välein. Maatilojen omatoiminen asumisessa syntyvien litteiden käsittelyä ja peltokäyttöä on päivitetty.

Jätteenkuljettajan kuljetusrekisterin luovutuksesta jätehuoltoviranomaiselle on annettu aikataulu

Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 42 §:ssä, jossa kuljettajia määrätään toimittamaan jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain tiedot kustakin kiinteistöstä, jolta on noudettu jätettä. Jätehuoltomääräysluonnoksessa on esitetty aikataulu, jonka mukaan kuljetusyritysten tulee tiedot luovuttaa. Tämän lisäksi jätelain 39§:n mukaan jätteenkuljettajien on vuosittain annettava jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti muokattavassa muodossa jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää

-Asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville mahdollisia mielipiteitä varten Rovaniemen kaupungin ja Pellon ja Ranuan kuntien verkkosivuille sekä varata hallintolain 41§:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen jätehuoltomääräysten luonnoksesta.

-Pyytää lausuntoja ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi Rovaniemen kaupungilta, Pellon ja Ranuan kunnilta sekä Rovaniemen ympäristösuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Lapin ELY-keskukselta, Aluehallintoviranomaiselta, Lapin pelastuslaitokselta, Lapin yrittäjiltä, Napapiirin Residuum Oy:ltä sekä niiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, jotka toimittavat tietoja jätteenkuljetuksesta Rovaniemen jätehuoltojaostolle.  

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli asiassa palvelupäällikkö Hanna Granrothia ja hän poistui kokouksesta esityksensä jälkeen.

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen kaupunginhallitus, Pellon kunnanhallitus, Ranuan kunnanhalllitus, Rovaniemen ympäristönsuojeuviraomainen, Rovaniemen ympäristöterveydensuojeluviranomainen, Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin Aluehallinvirasto, Lapin pelastuslaitos, Lapin Yrittäjät, Napapiirin Residuum Oy