Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Jätehuoltoviranomaisen lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmäselvityksestä 2023

ROIDno-2017-1635

Valmistelija

  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin tekniset ja yhdyskuntatekniikan palvelut teetti selvityksen, jossa arvioitiin ja vertailtiin eri kuljetusjärjestelmien vaikutuksia polttokelpoisen jätteen jätteenkuljetuksiin Rovaniemen kaupungissa sekä Pellon kunnan alueella.

Jätteenkuljetuksesta huolehtiminen on julkinen välttämättömyyspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätteenkuljetus tulee järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuitenkin jätelain 35 § ja 37 §:n mukaan kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan järjestää, jos lain mukaiset ehdot täyttyvät.

Selvityksen yhtenä lähtökohtana toimii Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksessä (20/0784/2) esiin nostetut aiempien selvitysten puutteet, joita nyt pyrittiin tarkentamaan. Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen (20/0784/2) mukaan nykyinen järjestelmä Rovaniemellä ja Pellossa ei ole lainmukainen. Selvityksessä tarkastellaan, täyttyvätkö jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaiset ehdot Rovaniemen ja Pellon jätelautakunnan alueella. Lisäksi selvityksessä vertaillaan mahdollisuuksien mukaan kahta vaihtoehtoista kuntavastuullisen polttokelpoisenjätteen kuljetusjärjestelmää; kiinteistön haltijan järjestämä tai kunnan järjestämänä jätteiden kuljetusjärjestelmä.

Selvityksessä analysoidaan nykyistä kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmää jätelain 37 § ehtojen mukaisesti seuraavasti:

- Kuljetuspalveluiden kattavuus

- Kuljetuspalveluiden luotettavuus

- Jätehuoltomääräysten noudattaminen

- Kuljetuspalveluiden kohtuullisuus ja syrjimättömyys

- Kunnallisen toimivuuden edistäminen alueen kehittäminen

- Ympäristö- ja terveysvaikutukset

- Kokonaismyönteisyys

Jätelain uudistumisen vaikutus Jätteenkuljetusjärjestelmään

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19.7.2021 ja sitä täydentävät asetusmuutokset tulivat voimaan 1.12.2021. Jatkossa kunta kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen kiinteistöiltä kaikkialla Suomessa. Asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet on jäteasetuksessa (978/2021) rajattu taajamiin. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Jätelainsäädännön uudistuksen myötä Napapiirin Residuum Oy:n toimialueen taajamien kiinteistöjen biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät siis osaksi kunnan järjestämää kuljetusta. Rovaniemellä ja Pellossa on siirryttävä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen aikaisintaan 19.7.2023 ja viimeistään 19.7.2024. Pakkausjätteiden kuljetukset kunnat järjestävät 1.7.2023 alkaen.

Selvityksen ohjausryhmä

Selvityksen tueksi muodostettiin ohjausryhmä, joka osallistui selvitystyön ohjaamiseen. Ohjausryhmässä oli mukana viranomaisia Rovaniemen ja Pellon kunnista sekä Napapiirin Residuum Oy:n edustajia. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden 2022 aikana. Ohjausryhmän tehtävänä oli selvityksen laadinnan ohjaaminen ja koordinoiminen. Ohjausryhmä antoi palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti ohjausryhmän kokoontuessa. Rambollin tuottama selvitys myöhästyi aikataulusta ja ohjausryhmä ei ollut tyytyväinen selvityksen laatuun, jonka takia Rambollille annettiin kolme viikkoa lisäaikaa selvityksen viimeistelyssä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää pyytää lausuntoja Jätteenkuljetusjärjestelmien arviointi Rovaniemellä ja Pellossa-selvityksestä selvitykseen tehtävien täydennyksien valmistuttua.

Lausuntoja pyydetään selvityksen sisällöstä ja kattavuudesta. Lausujia pyydetään esittämään näkemyksensä siitä miten jätteenkuljetus tulisi järjestää Rovaniemellä ja Pellossa. Lausuntoja pyydetään kuntalaisilta, Rovaniemen kaupunginhallitukselta ja Pellon kunnanhallitukselta, Rovaniemen ympäristölautakunnalta, Lapin Ely-keskukselta sekä niiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, jotka toimittavat tietoja jätteenkuljetuksesta Rovaniemen jätehuoltojaostolle.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntalaiset, Rovaniemen kaupunginhallitus, Pellon kunnanhallitus,  Rovaniemen ympäristölautakunta, Lapin Elikneino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Rovaniemellä ja Pellossa toimiviat jätteenkuljetusyritykset.