Jätehuoltojaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- Pellon kunnan jätteenkuljetusjärjestelmä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Ajankohtaiset asiat liitteenä.

 

Jätehuoltojaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.