Jätehuoltojaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Jätehuoltomääräysten päivittäminen

ROIDno-2020-3096

Valmistelija

  • Hanna Liisanantti, jätehuoltoasiantuntija, hanna.liisanantti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön. Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on vuodelta 2014. Kuntaliitto on ilmoittanut laativansa uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun jätelaki on uudistettu.  Kokonaisuudessaan jätehuoltomääräykset päivitetään Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan, kun uusi jätelaki on saanut lainvoiman.

Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella noin 41 %.

Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035 mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 7.10.2020 jätehuoltojaosto käsitteli Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräysten päivittämistä. Jätehuoltomääräyksistä esitettiin päivitettäväksi keräysvälineiden tyhjennysvälit sekä erikseen lajiteltavat jätejakeet.

Jätehuoltojaosto on pyytänyt lausunnot jätehuoltojaoston alueen kunnilta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta, aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä jätehuoltomääräysten muuttamisesta. Jätehuoltomääräysten päivityksessä on huomioitu saadut lausunnot. Päivityksessä tehtävät muutokset kohdistuvat pykälään 4 Jätteiden lajittelu sekä pykälään 12 Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys. Lisäksi jätehuoltomääräysten yksittäiset muutettavat kohdat ovat päivitetty liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksiin voimaantuleviksi 1.4.2021 alkaen.

Päätös

§ 4 Taulukko lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit, poistetaan taulukosta paperin lajittelua koskeva sarake. Sarakkeen teksti esitetään taulukon alapuolella.


§ 12 Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys, rivi "paperi" poistetaan.

 

Yhteystiedot kohtaan muutos; Ranuan vesihuolto Oy muutetaan Ranuan Infra Oy:ksi.

 

Muilta osin jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, ympäristösuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, Lapin Ely-keskus, Lapin aluehallintoviranomainen, Napapiirin Residuum Oy, Lapin Yrittäjät Ry

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.