Jätehuoltojaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

 

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Kaupungininsinöörin ajankohtaiset asiat:
- Jätehuoltolain valmistelu jatkuu ympäristöministeriössä. Kierrätys ja erilliskeräysvelvoitteet ovat pääteemoina, jotka ovat aiheuttaneet keskusteluja. Tavoitteena on saada hallituksen lakiesitys eduskuntaan marraskuussa ja laki voimaan 1.6.2021. 
- Jätehuoltojaoston päätös Rovaniemen jätteenkuljetuksen järjestäminen on edelleen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

 

Jätehuoltojaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.