Jätehuoltojaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Jätehuoltomääräysten päivittäminen

ROIDno-2020-3096

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen. Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on vuodelta 2014. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun jätelaki on uudistettu.

Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella n. 41 %.

Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035 mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset päivitetään jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun sekä jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta liitteen mukaisesti. Uuden jätelain valmistuttua jätehuoltomääräyksiä päivitetään laajemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää pyytää lausunnon 30.11.2020 mennessä jätehuoltojaoston alueen kunnilta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta, aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä. 

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen; Rovaniemen terveydensuojeluviranomainen; Lapin Aluehallintovirasto; Lapin ELY-keskus; Rovaniemen kaupunginhallitus; Ranuan kunnanhallitus; Pellon kunnanhallitus; Lapin Yrittäjät ry; Napapiirin Residuum Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.