Banneri

Jätehuoltojaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Jätehuoltotaksan hintaliitteen muutokset

ROIDno-2019-3831

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n ydintehtävä on tuottaa omistajakuntien (Rovaniemi, Ranua ja Pello) yhtiölle siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä:

Yhtiön toimiala
Yhtiö voi harjoittaa kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa
Yhtiö voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja käydä niillä kauppaa.

Yhtiön ydintehtävä on tuottaa omistajakuntien (Rovaniemi, Ranua ja Pello) yhtiölle siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä:
- jätteen vastaanoton ja kuljetusten järjestäminen
- jätteen kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn järjestäminen
- jäteneuvonta, valistus ja tiedotus
- jätehuoltopalvelujen hallinnolliset tehtävät ja rahaliikenne

Omistajapoliittiset linjaukset
-
Palvelutehtävät tuotetaan kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti omistajakuntien alueella.
- Palvelutehtävien kehittämisessä huomioidaan ympäristönäkökohdat ja kiertotalouden tavoitteet.
- Yhtiö tekee tilikausittain positiivisen toiminnallisen tuloksen ja markkinaehtoinen osuus on pidettävä enintään hankinta- ja kilpailulainsäädännön edellyttämällä tasolla.
- Omistus tukee Rovaniemen kaupunkistrategian toimivan yhdyskuntarakenteen ja viihtyisän elinympäristön tavoitteita.
- Omistuksen merkitys on suuri jätehuollon palvelutuotannon järjestämisen ja kiertotalouden sekä ympäristötietoisuuden kehittämisen välineenä.
- toistaiseksi yhtiön tehtävä ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa.

Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää kaatopaikkaa Kuusiselässä ja omistajakunnissa jäteasemia sekä huolehtii jätteen kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain sekä sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on myös jätehuoltopalvelujen tuottaminen tasapuolisesti omistajakuntien alueella, hyötykäytön ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen alueelliset tarpeet huomioiden. Napapiirin Residuum Oy:n omalla tulorahoituksella katetaan käyttö- ja pääomamenot, toiminnan kehittäminen ja jätelautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettaman tavoitteen mukaan Napapiirin Residuum Oy:n on tehtävä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman omistajakuntien lisäsijoituksia. Lisäksi yhtiön tulee varautua jätelain mukaisiin kaatopaikan sulkemis- ja jälkihoitovelvoitteisiin. Napapiirin Residuum Oy pääasiallinen tulorahoitus koostuu jätteiden vastaanottomaksuista ja jätehuollon perusmaksusta.

Taksan hintaliitteen muutoksessa 1.1.2021 huoneistokohtaisia jätehuollon perusmaksuja ei esitetä muutettavaksi. Polttokelpoisen jätteen ja lajittelemattoman jätteen vastaanottohinnat säilytettäisiin esityksen mukaan myös nykyisellä tasolla.

Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee edelleen ja sen vuoksi kaatopaikan hoidon kustannus loppusijoitettavaa jätetonnia kohden vastaavasti nousee. Nykyiset hinnat eivät kata kaatopaikasta aiheutuvia kustannuksia vaan hintaa olisi korotettava reilusti. Kaatopaikalle loppusijoitettavan kaatopaikka- ja arvonlisäverollisen jätteen uudeksi hinnaksi esitettään kuitenkin maltillisesti 303,80 euroa loppusijoitettavalta jätetonnilta, mikä on noin 10 % nykyistä hintaa korkeampi.

Napapiirin Residuum Oy on kilpailuttanut kesän aikana Ranuan kunnan alueen jätteenkuljetuksen ja Rovaniemen kaupungin alueen erillisten alueiden jätteenkuljetuksen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän kuljetusten kilpailutusten mukaisesti. Tarjouksia saatiin molemmissa tarjouskilpailuissa useita. Kunnan kilpailuttamilla alueella ei tehty 1.3.2020 alkaen kiinteistökohtaisiin jäteastioiden tyhjennyshintoihin taksantarkistuksia, vaikka polttokelpoisen jätteen vastaanottohintaa tällöin nostetiin noin kahdeksan prosenttia ja biojätteen vastaanottohintaa 65 prosenttia.

Rovaniemen alueen kiinteistökohtaiset hinnat tarkistetaan aiemmin tehdyt taksakorotukset ja kuljetushintojen kilpailutus huomioiden. Esityksen mukaan yhteiskeräyspisteiden polttokelpoisen jätteen jätteenkäsittelymaksu nousee 7 – 35 % astian koosta riippuen. Kiinteistökohtaisten polttokelpoisen jätteen jäteastioiden hintataso puolestaan laskee 7 – 20 % astian koosta riippuen. Tyypillisen omakotitalon 240 l jäteastian nykyinen verollinen kuljetus- ja käsittelyhinta 10,49 euroa laskee 9,12 euroon tyhjennyskerralta, joka on n. 15 % aikaisempaa edullisempi. Pienemmän 140 litran jäteastian tyhjennyshinta laskee n. 20 %.

Ranuan kunnan alueen kiinteistökohtaiset hinnat tarkistetaan aiemmin tehdyt taksakorotukset ja kuljetushintojen tarkistukset huomioiden. Ranuan kunnan alueen polttokelpoisen jätteen kuljetus- ja käsittelymaksujen astiakohtaiset hinnat säilyvät likimain ennallaan. Pieni tarkistuksia tulee molempiin suuntiin astia koosta riippuen. Biojätteen keräyksen astiakohtaiset hinnat laskevat 8 – 59 % astian koosta riippuen. Suurien yhteiskeräyspisteiden hinnat laskevat vähemmän ja pienet kiinteistökohtaiset astiat enemmän. Tyypillisen pientalon 140 litran biojäteastian verollinen kuljetus- ja käsittelyhinta laskee 17,52 eurosta 9,10 euroon tyhjennyskerralta.

Yhteiskeräyspisteiden käsittelyhintaa esitetään korotettavaksi kulurakenteen mukaisiksi. Kuljetushinnat nousee ja astioiden ympärille tuodaan niihin keräyksiin kuulumatonta materiaalia huomattavia määriä. Yhteiskeräyspisteiden rakentaminen, huolto, siivous ja tyhjennykset aiheuttavat uuden esityksen mukaiset kustannukset. Loma-asunnon verollinen yhteiskeräyspistemaksu on esityksen mukaan 55,80 euroa vuodessa ja 1 – 3 hengen asuinkiinteistön verollinen yhteiskeräyksen vuosimaksu on 111,60 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto hyväksyy jätemaksutaksan hintaliitteen mukaisena ja päättää, että se tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli aluksi Napapiirin Residuum Oy:n toimitusjohtaja Juha Torvista. Torvinen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Napapiirin Residuum Oy

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.