Jätehuoltojaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pellon jätteenkuljetuksen järjestäminen

ROIDno-2020-3095

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuollon asukkaille (JL 32 §). Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestäminen sekä ne liikehuoneiston yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä tai putkikeräysjärjestelmässä yhdessä edellä tarkoitettujen jätteiden kanssa. 

Kunnan on huolehdittava kiinteistöittäinen jätteenkuljetus kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella tavalla, tai seuraavien yhdistelmänä ns. kaksoisjärjestelmänä:

  1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena,
  2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jota toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kunnan jätelaitos tai jäteyhtiö. 

Toissijaisesti voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat itse sopivat yksityisten kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Kyseinen kuljetusjärjestelmä voidaan valita, mikäli jätelaissa asetetut vaatimukset täyttyvät (JL 37 §). 

Pellon kunnassa on yhteensä 2697 huoneistoa, jotka maksavat jätehuollon perusmaksua. Jätehuoltoviranomaisen kuljetusrekisterin mukaan asuinhuoneistoista on järjestettyyn jätehuoltoon liittynyt 68,9 % ja lomahuoneistoista 56,3 %. Pellon kunnan alueen kaikista huoneistoista on 63 % järjestänyt jätehuoltonsa lain edellyttämällä tavalla, mikä on yhteensä 1698 huoneistoa. Jätteenkuljetusrekisterin mukaan Pellon kunnan alueella jätteenkuljetuksen palvelua tarjoaa vain yksi jätteenkuljetusyritys, jolloin jätteenkuljetuksesta on vaikea saada todellista kilpailua.

Jätteiden ja kierrätysmateriaalien keräyspaikka on Pellon kierrätysasema Mustimaalla, jonka toiminnasta, investoinnista ja hoidosta vastaa Napapiirin Residuum. Lisäksi Napapiirin Residuum omistaa Pellon alueella ekopisteitä. Napapiirin Residuum lisäksi kilpailuttaa ja järjestää kuljetukset kierrätysasemalta jatkokäsittelyyn sekä kilpailuttaa jatkokäsittelyn. Jatkokäsittely on maksullista toimintaa, joka muodostaa pääosan jätehuollon kustannuksista logistiikkakustannusten lisäksi. Toiminnan rahoittamiseksi Napapiirin Residuum perii jätteeltä vastaanottomaksua ja talouksilta jätehuollon perusmaksua. Kierrätysmateriaalit ja vaaralliset jätteet otetaan vastaan pääosin maksutta ja toimintaa siltä osin rahoitetaan perusmaksulla. Kuljetusjärjestelmän muutoksen jälkeen olisi mahdollista rakentaa haja-asutusalueelle yhtiön toimesta tehokas yhteiskeräyspisteverkosto, johon liittyminen olisi vaikeammin saavutettavissa olevilla asuin- ja loma-huoneistojen käyttäjillä vaivatonta. Investoinneilla ja kuljetusjärjestelmän muutoksella jätehuollon palvelu paranee sekä kustannustehokkuus lisääntyy jätteen keräyksessä, kierrätysaseman hoidossa ja jätteen siirtokuljetuksissa. Toiminnan kannattavuuden parantuessa olisi Napapiirin Residuumilla mahdollista myös investoida Pellon jätehuoltojärjestelmään. Nykyisillä Pellon jätehuollon tulosyksikön tuloilla ja toimintatavoilla Residuumin hallituksen käsityksen mukaan lisäinvestoinnit eivät olisi mahdollisia. Tappiota on tullut toiminnasta useiden vuosien ajan ja lisäinvestoinnit syventäisi nykyisiä vuotuisia tappioita.

Pellon alueella on ollut aikaisemmin yhteiskeräyspisteitä, mutta niiden käytössä oli huomattavasti väärinkäyttöä. Alun perin yhteiskeräyspisteitä ylläpiti Napapiirin Residuum ja myöhemmin paikkakunnalla toimiva yksityinen jätteenkuljetusyritys. Molemmissa tapauksissa yhteiskeräyspisteitä käytettiin luvattomasti käytöstä maksamatta ja niiden käyttöä oli erittäin vaikea kontrolloida. Molemmissa tapauksissa ylläpitäjä luopui yhteiskeräyspisteiden käytöstä.   

Pellon elinvoimalautakunta päätti 9.6.2020 tehdä aloitteen Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle Pellon kunnan alueen jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamiseksi kunnan kilpailuttamaksi kuljetusjärjestelmäksi (liite 1). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi Pellon elinvoimalautakunnan päätöksen. 

Jätehuoltojaosto päättää, että ennen asian jatkokäsittelyä jätehuoltojaosto pyytää lausunnot Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomaiselta, Pellon kunnanhallitukselta, Lapin ELY-keskukselta ja Lapin Yrittäjät ry:ltä sekä varaa asukkaille ja alueella toimiville jätehuoltoyrityksille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätehuoltojaosto päättää tiedottaa asiasta jätelain 38 §:n mukaisesti. Lausunnon pyydetään 30.11.2020 mennessä. 

 

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen; Pellon kunnanhallitus; Lapin ELY-keskus; Lapin Yrittäjät ry; Jätehuoltoyhtiöt; Alueen asukkaat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.