Banneri

Jätehuoltojaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Rovaniemen kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 604 antanut ohjeet viranhaltijapäätösten tekemisestä ja ilmoittamisesta toimielimille.

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 25 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksu 1.1. - 30.4.2020., 07.05.2020
§ 28 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksu 1.5.-31.8.2020, 08.09.2020
§ 29 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vapaa-ajan huoneistojen yhteiskeräyspisteen käyttömaksu sekä perusmaksu 1.1. - 31.12.2020., 08.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee edellä olevat kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että jätehuoltojaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Jätehuoltojaosto toteaa, että päätökset on pidetty yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.