Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Rajapalojen kulta- ja kobolttikaivoshankkeen vaihemaakunta- ja osayleiskaavoituksen käynnistäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3914

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Mawson Oy on tehnyt 9.12.2020 seuraavan esityksen Rovaniemen kaupungille:

Mawson Oy esittää, että Rovaniemen kaupunki tekee Lapin Liitolle esityksen Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavoituksen käynnistämisestä. Rajapalojen kaivoshankkeen kohdealue kuuluu lainvoimaiseen Länsi-Lapin maakuntakaavaan, jonka uudistamista suunnitellaan aloitettavaksi vuonna 2026.

Mawson Oy on käynnistänyt Rajapalojen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain (YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjelmavaiheen syyskuussa 2020 pyytämällä ennakkoneuvottelua vastuuviranomaiselta. Vastuuviranomaisena on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yhtiön tavoite on, että hankkeeseen liittyvien sidosryhmien näkemykset huomioidaan kaivoksen suunnittelussa mahdollisimman kattavasti niin, että hankkeen haitalliset vaikutukset voidaan joko ehkäistä kokonaan tai lieventää niitä mahdollisimman vähäisiksi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistuu vuonna 2023.

Mawson on keskustellut Lapin Liiton kanssa mahdollisuudesta käynnistää kaivoshankkeeseen liittyvä vaihemaakuntakaava samanaikaisesti jo käynnistetyn YVA-prosessin kanssa. Vastaava menettely on 
Lapin Liitossa ollut Suhangon, Soklin ja Sakatin kaivoshankkeiden kanssa. Kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyvien kuulemisten yhdistäminen (YVA-laki 22§) selkiyttää huomattavasti sidosryhmien osallistamista ja hankkeesta tiedottamista. Hankkeen maakuntakaavoituksen aloituksen lykkääminen vuoteen 2026 asti viivästyttäisi hanketta merkittävästi.

Esitämme samalla, että Rovaniemen kaupunki käynnistää Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaavan laatimisen yhteistyössä Ylitornion kunnan kanssa. Kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksyminen on edellytyksenä osayleiskaavan hyväksymiselle. Näiden kahden kaavan laatimisen olisi hyvä tapahtua samanaikaisesti.

Mawson Oy on valmis vastaamaan hankkeen vaihemaakunta- ja osayleiskaavoituksen, niitä varten laadittavien selvitysten sekä mahdollisten kompensaatiota edellyttävien toimien kustannuksista.

Liitteessä on Mawson Oy:n 19.1.2021 päivätty tiivistelmä Rajapalot – kulta- ja kobolttikaivoshankkeesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mawson Oy:n esityksen ja

  • esittää Lapin liitolle, että se käynnistää Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavoituksen
  • käynnistää Rajapalojen kaivoshankkeeseen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan laatimisesta tehdään sopimus Mawson Oy:n kanssa.

Päätös

Maria-Riitta Mällinen esitti, ettei päätösehdotusta hyväksytä, koska päätöksessä tai esittelytekstissä ei huomioida kaivoksen sijoittuminen Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle (tai sen välittömään läheisyyteen).

Puheenjohtaja totesi, että Mällisen esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mawson Oy, Lapin Liitto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.