Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus vuodelle 2021 (lisäpykälä)

ROIDno-2021-285

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Heikki Kontiosalo, Senior Advisor:

AKK Sports Oy on esittänyt Rovaniemen kaupungille yhteistyösopimusta koskien FIA:n (Federation Internationale De L’Automobile) AKK Sports Oy:lle myöntämän rallin MM-sarjan Suomen talviosakilpailun, Arctic Rally Finlandin, järjestämiseksi. Rovaniemi on yksi Arctic Rally Finlandin virallisista pääyhteistyökumppaneista ja sen kotikaupunki.

Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan FIA:n, AKK:n, Promoottorin ja muiden relevanttien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Osapuolten tavoitteena on mm. yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpitein maksimoida kaupungin saamaa näkyvyyttä ja tulevaisuuden matkailijamäärää.

Sopimus kattaa vuoden 2021. Mikäli AKK:lla tarjoutuu järjestää rallin MM-sarjan talviosakilpailu vuonna 2022, kaupungilla on neuvotteluoikeus koskien mahdollista seuraavaa sopimuskautta.

Tapahtuma on MM-sarjan pohjoisin ja ainoa todellinen talvisissa olosuhteissa käytävä MM-osakilpailu. Tapahtuma televisioidaan useina päivinä kymmeniin maihin ympäri maapalloa. Katsojatavoitettavuus arvioidaan kymmenissä miljoonissa, joten Arctic Rally Finlandin merkitys Rovaniemen kansainväliselle markkinoinnille on merkittävä. Aluetaloudelliset vaikutukset katsojarajoituksista huolimatta ovat huomattavat. Jyväskylässä järjestettävän Neste Rallin elinkeinovaikutukset olivat vuonna 2017 noin 14,4 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen kilpa-autourheilu, kuten MM-ralli, toimii merkittävänä edistäjänä tulevaisuuden teknologioille sekä autoilun turvallisuusvarustelulle. Ralliautojen hybriditeknologiaan siirtyminen vuonna 2022 tulee olemaan merkittävä muutosaskel ekologisemman autourheilun ja ympäristöystävällisemmän teknologian puolesta. Neste Rallin kokonaishiilijalanjälki vuosina 2017-2018 laski 19% ja edelleen vuonna 2019 noin 10%.

Rovaniemellä perinteisesti järjestettävän Tunturirallin organisaatio investoi vuosittain huomattavan talkoopanostuksen erikoiskokeina käytettyjen teiden kunnossapitoon, jonka ansiosta tiet kohentuvat alkuperäistäkin parempaan kuntoon.

Covid-19 -pandemiaan liittyen, Arctic Rally Finland järjestetään FIA:n International Sporting Code Appendix S:n sekä Rallin MM-sarjan määrittelemien poikkeusjärjestelyjen mukaisesti sekä tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon viranomaisten kanssa laaditun Arctic Rally Finland Covid-19 Toimenpidesuunnitelman mukaisesti, minimoiden paikallisväestöön kohdistuvat korona-riskit.

Sopimuskorvaus

Kaupunki suorittaa AKK:lle yhteistyökumppanuudesta korvauksen, joka muodostuu Palvelusopimusliitteessä 1 määritellyistä palveluista ja rahakorvauksesta.

Korvauksena yhteistyökumppanistatuksesta kaupunki tarjoaa Liitteen 1 (Palvelusopimus) palvelut, alueet (mahdollisesti Lordin aukio) sekä tilat (mahdollisesti kaupungintalo) veloituksetta AKK:lle ja sen lisäksi tapahtuman tuomasta kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä kaupunki maksaa rahakorvauksena AKK:lle vuonna 2021 300 000 euroa (alv 0 %). Kaupunki hakee tämän rahoittamiseen Opetus-ja kulttuuriministeriöltä merkittävään kansainväliseen yhteistyöhön soveltuvaa avustusta, joka voi olla enintään 50 000 €. 

AKK myöntää kaupungille tapahtuman ”Official Partner” – statuksen ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on kuvattu Liitteessä 2.

Mikäli tapahtua peruuntuu osapuolten ylivoimaisen esteen (ns. Force Majeur) vuoksi, Rovaniemi maksaa sopimuskorvauksena huomioiden Rovaniemen saaman matkailumarkkinoinnillisen hyödyn ja näkyvyyden 30 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä vuonna 2021 sekä päättää valtuutta kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen liitteineen sekä tekemään yhteistyösopimukseen tarvittavat teknisluonteiset korjaukset/muutokset ennen allekirjoittamista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa Senior advisor Heikki Kontiosaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

AKK Sports Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.