Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 LISÄPYKÄLÄ: Ulkomainonnasta määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa ja on kunnan vapaasti järjestettävissä. Vaalimainonnan järjestäminen ei kuulu kunnan keskusvaalilautakunnan tehtäviin. Rovaniemen kaupungissa on kaupunginhallituksen päätöksellä 31.3.2014/§129 luovuttu kaupungin kustannuksella toteutettavasta vaalimainonnan järjestämisestä europarlamenttivaaleissa. Vastaava päätös presidentinvaalien osalta on tehty 24.10.2011/§321. 

Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Sähköisen vaalimainonnan merkitys on sosiaalinen median ja vaalikoneiden tms. myötä kasvanut toisaalta suureksi tekijäksi perinteisen vaalimainonnan rinnalla. Vaalin kohdalla ulkomainontatelineiden informatiivista merkitystä voidaan pitää muuhun mainontaan verrattuna vähentyneenä.

Suomen kuntaliiton suositus on, että kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.

Mikäli Rovaniemen kaupunki päättää sallia vaalimainonnan sen hallinnassa olevilla alueilla, niin yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta on perusteltua, että vaalimainonta järjestetään keskitetysti erityisillä ulkomainospaikoilla niillä Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla, joista kaupunki erikseen päättää. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaupunki on aikaisempien vaalien yhteydessä vuokrannut alueita ja myöntänyt lupia erillisten mainoslaitteiden sijoittamiseen (esim. valomainokset, pylväsmainokset, suurtaulut).

Rovaniemen kaupungin tulisi tehdä päätös siitä, salliiko se kuntavaalien 2021 ulkomainonnan järjestämistä hallinnassaan ja määräysvallassaan olevilla alueilla. Mikäli kaupunki päättää sallia ulkomainonnan edellä mainituilla alueilla, sen tulee vielä tehdä päätös siitä, mistä ajankohdasta alkaen vaalimainontaa saadaan Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla tehdä, mihin paikkoihin vaalien ulkomainospaikat sijoitetaan ja millä tavalla tapahtuvaa vaalimainontaa pidetään sallittuna. Mikäli sallittuna vaalimainontana pidetään aikaisemman tavan mukaan erillisissä vaalimainostelineissä tapahtuvaa vaalimainontaa, kaupungin on vielä tehtävä päätös siitä, kuinka monta ulkomainontapaikkaa kullekin Rovaniemen kaupungissa ehdokkaita asettavalle ryhmälle vaalimainostelineistä varataan, ja että onko ryhmälle tarjottava vaalimainonta vastikkeetonta.

Edellisissä vaaleissa kaupunki on sallinut ulkomainonnan kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainostelineissä sekä paikallaan olevissa mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki on vuokrannut alueen ja myöntänyt luvan mainoslaitteen sijoittamiseen. Vaalimainostelineet ovat sijainneet liitteessä 1 merkityissä paikoissa, ja ehdokkaita asettaville ryhmille on varattu mainosruutuja ulkomainontapaikoilta 1-4 yhteensä 2 kpl ja ulkomainospaikoilta 5-10 yhteensä 1 kpl. Mainosruudut ovat olleet kaksipuoleisia.

Kuntavaaleissa ehdokkaita voidaan asettaa enemmän, joten ulkomainospaikoille 5-10 ehdotetaan lisättäväksi eduskuntavaaleja enemmän mainosruutuja. Siten kaikille ulkomainospaikoille ehdotetaan varattavaksi 2 ruutua jokaiselle ehdokkaita asettavalle ryhmälle. Vaalimainostelineitä on rajallinen määrä, joten ehdokkaita asettavien ryhmien määrän kasvaessa mainosruutujen määrää joudutaan vähentämään. Liittenä 2 on vaihtoehdot, jossa on huomioitu vaalimainostelineiden määrä suhteessa ehdokkaita asettavien ryhmien määrään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

  1. Rovaniemen kaupunki sallii kuntavaalien 2021 ulkomainonnan järjestämisen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla, ja että ulkomainonta saadaan aloittaa 31.3.2021;
  2. Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on sallittua ainoastaan erityisissä vaalimainostelineissä sekä sellaisissa jo paikallaan olevissa mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki on vuokrannut alueen ja myöntänyt luvan mainoslaitteen sijoittamiseen (esim. valomainokset, pylväsmainokset, suurtaulut);
  3. vaalimainostelineet sijoitetaan liitteessä 1 merkittyihin paikkoihin;
  4. kullekin Rovaniemen kaupungissa ehdokkaita asettavalle ryhmälle varataan vaalimainostelineistä korvauksetta ruutuja samassa järjestyksessä kuin ne ehdokaslistojen yhdistelmässä arvotaan ja että;
  5. ruutuja varataan liitteen 2 vaihtoehtojen mukaan riippuen ehdokkaita asettavien ryhmien määrästä.
     

Paikkojen käyttämisestä ehdokkaita asettavien ryhmien tulee ilmoittaa 24.3.2021 mennessä Rovaniemen vaalikeskukseen sähköpostitse osoitteeseen vaalikeskus@rovaniemi.fi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaaliassistentti

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.