Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lausunto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040

ROIDno-2020-4029

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi
  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liitossa on valmistunut Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 -luonnos. Lapin liiton hallitus hyväksyi 14.12.2020 liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen lähetettäväksi lausunnoille. Lapin liitto pyytää Rovaniemen kaupungilta lausuntoa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040.

Elinvoimapalvelut toimiala on valmistellut seuraavan lausunnon:

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma on asiakirja, jolla linjataan liikenneolosuhteiden kehitystä Lapissa kaikkien liikennemuotojen osalta vuoteen 2040. Kun nyt valmistellaan samanaikaisesti ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, on Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutus merkittävä myös tämän osalta. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjattaneen lähinnä talouden raameista ja kustannusjaon periaatteista sekä määritellään periaatteet rahoituksen kohdentamiseksi. Näiden linjausten perusteella toteutettavia hankkeita tullaankin todennäköisesti hakemaan maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja maakunnissa tehtävän liikennejärjestelmätyön kautta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet liittyvät kestävyyteen, saavutettavuuteen ja tehokkuuteen. 

Lausuntopyynnön kohteena olevassa raporttiluonnoksessa onkin hyvin huomioitu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tiedossa olevat periaatteet ja linjaukset. Kaupunkiseutujen (Rovaniemi ja Kemi-Tornio) huomioiminen valtakunnallisten yhteyksien solmupisteinä, rooli kestävien kulkumuotojen edistämisessä sekä ennen kaikkea kestävään ja kustannustehokkaaseen yhdyskuntarakenteeseen panostavassa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa on Rovaniemen kannalta olennaista.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluaineistossa on esitetty valtion varoja kohdennettavaksi muun muassa seuraaviin kohteisiin:

  • Rataverkon kehittäminen: asemanseutujen ja ratapihojen toimivuutta edistävät toimet

  • Pääväylillä palvelutason parantamiseen merkittävimmissä kohteissa pistemäisesti ympäri Suomen elinkeinoelämän ja liikenneturvallisuuden tarpeet huomioiden

  • muiden kuin MAL-seutujen kuntien elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön tukemiseen maantieverkkoa kehittämällä

  • Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseen valtion osuutena katuverkon kohteisiin

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa on esitetty tavoitteeksi valtion Investointiohjelman laatiminen aina 6-8 vuodeksi kerrallaan suunnitelman tavoitteiden ja kriteerien sekä liikenneverkon strategisen tilannekuvan pohjalta. Valmistelussa on huomioitu tarve riittävän suunnitelmavarannon kasvattamiseen.

Valtion rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi onkin Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa varauduttu monipuolisesti eri näkökulmilta rahoituskriteerit täyttävien hankkeiden toteuttamiseen ottamalla niitä mukaan hankelistaan. Jatkossa mukaan olevien hankkeiden valmisteluun tulee panostaa niin, että toteutus on mahdollista, kun hankkeita hyväksytään investointiohjelmaan. 

Raportiluonnoksessa esitetyistä kehittämistavoitteista useimmat koskevat myös Rovaniemen kaupunkia ja hankelistassa olevat investointikohteet edistävät hyvin maakunnan etua. Raportiluonnoksessa painotetaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hengessä kestävien liikkumismuotojen edistämistä. Kuitenkin Lapin matkailun kannalta lentoliikenteen yhteyksien toimivuus tulee olemaan ratkaiseva elinkeinon menestykselle ja lentoliikenteen odotetaan koronan jälkeen elpyvän nopeasti sitä edeltävälle tasolle. Lentoliikenteen ilmastovaikutukset tulevat myös uusilla teknisillä ratkaisuilla vähenemään tulevaisuudessa. Lentoliikenteen ja sen liityntäliikenteen vaatimasta infrasta ja sen kehittämisestä on jatkossakin pidettävä huolta.

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksessa on mukana Rovaniemen kaupungin alueelta tunnistettuja investointitarpeita seuraavasti: 

Valtakunnan tasolla tunnistettavat kärkihankkeet

Valtatien 4 parantaminen välillä Keminmaa – Inari

On tärkeää, että valtatien 4 kehittäminen jatkuu nyt käynnissä oleva Oulu – Kemi osuuden jälkeen välittömästi Keminmaan ja Rovaniemen välisellä osuudella. Raportin hankekuvausta olisi hyvä laajentaa huomioimalla Isoaavantien ja Lentokentäntien eritasoliittymät pistemäisinä kohteina, joilla on selkeää vaikutusta myös maankäytön ja elinkeinoelämän edistämiseen. Nämä kohteet tulisi saada toteutettua viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Infrahankkeet osana elinkeinojen kehittämishankkeita

Suhangon kaivoshankkeen liikenneyhteydet

Kaivoshankkeella on vaikutusta myös kantatien 78 liikennöitävyyteen kaupunkialueella, erityisesti jos tavaraliikenteen materiaalivirrat suuntautuvat Rovaniemelle. Käynnistyessään kaivos voi myös korostaa Rovaniemen logistiikkaterminaalin tarvetta sekä vaikuttaa tarpeeseen toteuttaa maantien 926 uusi linjaus Kemijoen yli Oijustien eritasoliittymään. 

Ratahankkeet

Oulu–Kemi-Rovaniemi rataosan kapasiteetin lisääminen ja nopeuden nostaminen

Kapasiteetin lisäämisen ohella myös yhteysvälin nopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet edistäisivät varsinkin matkustajaliikenteen palvelutasoa. Tällä turvataan erityisesti matkailuelinkeinon saavutettavuutta koko maakunnassa.

Rovaniemen logistiikkaterminaali

Ratahankkeiden kokonaisuuteen liittyy myös Rovaniemen uuden tavara-aseman ja raakapuuterminaalin rakentaminen Isoaavalle. Elinkeinojen kehittämisen infrahankkeissa mukana oleva Kemin biotuotetehdas tulee lisäämään myös Rovaniemen raakapuuterminaalin kapasiteettitarvetta. Uusi terminaali mahdollistaa paitsi puutavaraterminaalin laajentamisen, myös uusien tavaravirtojen siirtymisen autokuljetuksista kiskoille. Alueelle on mahdollista kehittää laajasti kuljetuspalveluita tarjoava logistiikan solmupiste. Terminaalin siirto mahdollistaa myös yhdyskuntarakenteen eheyttämisen nykyisen puuterminaalin alueella.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen

Kt78 parantaminen välillä Jätkänkynttilä – Pöykkölä

Kantatie 78 nelikaistaistaminen Jäämerentien ja Ounasrinteentien välisellä osuudella ja Porokadun liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen ovat tämän hankkeen tärkeimmät tavoitteet. Raportissa hankkeen aikajänteeksi onkin arvioitu 2-5 vuotta. Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen onkin syytä käynnistää välittömästi. Kaupunki on jo omalta osaltaan toteuttanut hankkeeseen liittyvien katujen parantamistoimenpiteitä Ounasvaarantiellä, Ounasrinteentiellä ja Jäämerentiellä. 

Paavalniemen siltayhteys

Kemijoen itäpuolentien Mt926 yhdistäminen Kemijoen yli Oijustien eritasoliittymään. Hankkeen tarpeellisuus on todettu sekä voimassa olevassa maakuntakaavassa että työn alla olevassa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa. Uusi tieyhteys kytkee maantien 926 suoraan valtatiehen neljä, helpottaa kantatien 78 liikennepainetta ja ohjaa Kajaanin suunnasta tulevan raskaan liikenteen pois kaupungin keskustan kaduilta. Tieyhteydellä mahdollistetaan Rovaniemen alueiden käytön strategiassa ekologisesti ja taloudellisesti parhaaksi todetun alueen maankäytön kehittymismahdollisuudet. Asutuksen sijoittuminen Pöyliövaaraan tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotoina sekä mahdollistaa hyvän joukkoliikennetarjonnan. Hankkeella on myös edellytykset molempia tyydyttävään kustannusjakoon kaupungin ja valtion kesken. Meneillään olevan kehityksen valossa hankkeen toteutustarve voi olla esitettyä aikajännettä 10-20 vuotta nopeampi.

Kestävän liikkumisen edistäminen

Rovaniemen matkakeskus

Matkakeskus yhdistää rautatieliikenteen ja linja-autoliikenteen terminaalipalvelut.

Asema-alueen maanomistajien kesken on käynnistetty ideasuunnitelman laatiminen koko asemanseudusta. Rovaniemi on myös mukana valtakunnallisen liikenteen solmupisteiden kehittämishankkeessa. Henkilöliikenteen palvelut ovat yhtenä kehittämiskohteena myös valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa sekä kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Liisa Ansala esitti Harri Rapon, Juhani Juuruspolven ja Maarit Simoskan kannattamana, että lausuntoon tehdään seuraavat lisäykset:

Lisäys1: Valtakunnan tasolla tunnistettavat kärkihankkeet, Valtatien 4 parantaminen välillä Keminmaa – Inari: "Ohitustien rakentaminen Hirvaan kohdalle on myös kaupungin prioriteetti. Kaupunki esittää, että ohitustien ratkaisuissa tutkitaan myös pidempi, Rovaniemen teollisuusalueelle ulottuva ohitus, ja että sen kustannukset ja rahoitus selvitetään."

Lisäys 2: Kestävän liikkumisen edistäminen: "Rovaniemen kaupungille on tärkeää että joukkoliikenteen toimivuutta ja tukea, sekä kävelyä ja pyöräilyä edistetään myös harvaan asutuilla alueilla."

Lisäys 3: Euroopan tason liikennejärjestelmäpolitiikka: "Suomen valtion tulee tehdä vaikuttamistyötä Euroopan komission suuntaan Ten-T liikenneverkon ulottamiseksi valtatie 4:ää pitkin Rovaniemelle saakka."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti sekä hyväksyi yksimielisesti Ansalan tekemän esityksen lisäyksistä.

Tiedoksi

Lapin liitto 31.1.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.