Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

ROIDno-2020-4039

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. 

Hallitusohjelman mukaan alueellistamislainsäädäntö uudistetaan laadittavan strategian mukaisesti.

Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämisen tarpeeseen. Valtion läsnäoloa tarkastellaan koko maan kattavasti, ja läsnäololla vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja kokonaisturvallisuutta sekä valtion kilpailukykyä työnantajana.

Alueellistamislainsäädännön uudistaminen käynnistetiin strategiatyön pohjalta.

Strategian mukaan nykyiset alueellistamisen tavoitteet eivät tunnista palveluita, palvelurakennetta tai kokonaisturvallisuusnäkökulmaa. Nykyisen ohjauksen vaikuttavuus on heikko. Suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden tarkastelu puuttuvat. Prosessi keskittyy yksittäisiin toimintojen ja virastojen sijoittamisiin ja lakkauttamisiin. Toimintaympäristö on muuttunut. Digitalisaatio on kehittänyt viestintäyhteyksiä ja siirtänyt työtä tietojärjestelmiin. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002).

Laissa säädettäisiin valtion palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta. Laissa säädettäisiin valtakunnallisesta suunnitelmasta, jolla luodaan hallinnonalarajat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen ja toimintojen sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjataan lain soveltamisalaan kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Laissa säädettäisiin myös toimivallasta tehdä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä ja selkeytettäisiin ministeriöiden ohjaustoimivaltaa valtion palveluiden saatavuuteen liittyen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Ehdostus Rovaniemen kaupungin lausunnoksi:

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Lain soveltamisala kattaisi valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon sekä valtion liikelaitokset. Lakia ei sovellettaisi mm. kuntiin, Kelaan, muihin julkisoikeudellisiin laitoksiin eikä säätiöihin ja rahastoihin, vaikka ne hoitaisivat julkista tehtävää tai julkista hallintotehtävää. Tältä osin soveltamisala vastaisi pääsääntöisesti nykyistä alueellistamislakia. Lain soveltamisalaan kuuluisivat yhtäläisin perustein valtion yksiköt ja toiminnot riippumatta siitä, sijaitsevatko ne pääkaupunkiseudun ulko- vai sisäpuolella. 

Rovaniemen kaupungilla ei ole huomautettavaa lain tarkoitukseen ja soveltamisalaan muulta osin kuin Kelan osalta, jos lakiesitys koskee myös tavoitetta yhtenäisistä toimitiloista kaupunkien ja kuntien kanssa, että lakia sovellettaisiin myös siihen. Rovaniemen kaupunki on mukana 1.3.2021 käynnistyvässä työllisyyden kuntakokeilussa ja työllisyydenhoitoon liittyvien toimijoiden sijoittuminen samaan toimipisteeseen tuo selkeitä synergiaetuja hoitaa asiakkaiden palvelutarpeita.   

Lain tarkoituksena ja tavoitteena tulee olla alueiden turvallisuuden ja elinvoiman lisäksi vahvasti yhdenvertaisuus, ml. kielelliset oikeudet (saamen kieli) sekä koko maan tasapainoisen kehittymisen edistäminen.

Viranomaisten fyysinen ja digitaalinen palveluverkko voitaisiin toteuttaa valtion ja kuntien kumppanuuden kautta, kuten esimerkiksi Asiointipisteet ja VIRTU-pisteet.

Osaamiskeskustoimintaa ja osaamiskeskittymiä tulee kehittää edelleen tasapainoisen maan kehittämisen näkökulmasta, esimerkkinä POSKE.

2 § Tavoitteet

Lainsäädännön ja suunnittelun lähtökohdaksi on otettu tarpeet valtion läsnäololle sekä sen hyödyt edistäen koko maan tasapainoista kehittymistä. Lain tavoitteena on vahvistaa valtion läsnäololla alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana. 

Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa valtion viranomaistehtävien tuloksellisuutta ja varmistaa eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen vastaaminen siten, että yhdenvertaisuus, kielelliset oikeudet ja muut perusoikeudet toteutuvat. 

Rovaniemen kaupunki korostaa erityisesti peruslakivaliokunnan esille nostamaa yhdenvertaisuuden periaatetta ja tavoitetta.

Alueellistamisprosessien vaikutusarvioinnissa tulisi erityisesti korostaa kestävyyden näkökulmaa: taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

3 § Valtakunnallinen suunnitelma

Suunnitelmassa luodaan hallinnonalat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden sekä yksiköiden ja toimintojen sijoittumisen tilasta ja tavoitellusta kehityksestä.

Suunnitelman tarkemmasta toimeenpanosta vastaisivat asianomaiset ministeriöt. Perustuslain 68 §:n 1 momentin mukaisesti kukin ministeriö vastaa toimialallaan asioiden valmistelusta. Valtioneuvoston suunnitelma ei sisältäisi suoraan velvoittavia hallinnon sisäisiä määräyksiä, mutta siinä asetettuja tavoitteita tulisi edistää hallinnonaloilla virastojen tulossuunnitelmissa ja tehtäessä palvelurakenteita ja yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä. 

Kokemukset alueellistamistoimenpiteistä eivät ole olleet kovinkaan rohkaisevia valtakunnantasolla ja lakiesityksen valtakunnallinen suunnitelma ei todennäköisesti tule tätä tilannetta muuttamaan. 

Suunnitelmaan tulee ottaa mukaan kaikki muutkin muutokset kuin vain kokonaisten virastojen tmv. lakkauttamiset ja perustamiset. Uusia toimintoja ja tehtäviä tulee aina sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja siten alueellistamisen olla osa jatkuvaa toimintaa, ei vain muutostilanteita.

Erilaisilla kumppanuuksilla, kuten yhteispalvelu/asiointipisteet kuntien kanssa, valtio voi parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää lain tavoitteita sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

4 § Toimielin

Toimielimen tehtävät tulisivat liittymään valtakunnallisen suunnitelman valmistelun tukemiseen muun muassa kokoamalla ja sovittamalla yhteen hallinnonalakohtaista suunnittelua. Toimielin myös seuraisi ja arvioisi suunnitelman edistymistä. Toimielin myös tekisi suunnitelman laatimiseksi ja tarkistamiseksi ehdotuksia. Toimielin tukisi tiedon keräämistä ja tietopohjan ylläpitämistä valtion palvelurakenteen tilasta ja palveluiden ja muiden toimintojen sijoittumisesta. Toimielin toimisi lisäksi yhteistyön, tiedonvaihdon ja koordinaation foorumina. 

Toimielimen tehtäviin tulee sisällyttää alueellistamissuunnitelmien ja –päätösten arviointi. Alueellistamisprosessiin sisältyisi siis aina hankkeen valmisteluvaiheen arviointi toimielimessä.

Toimielimessä olisivat edustettuina kaikki ministeriöt, Kansaneläkelaitos ja Suomen kuntaliitto sekä valtiovarainministeriön toimielimen asettamispäätöksessä erikseen nimeämät erityyppisillä toimialoilla toimivat merkittävästi asiakaspalvelua tarjoavat viranomaiset tai viranomaiset, joilla on muutoin laaja toimipaikkaverkosto. Toimielimessä voisi olla myös valtion liikelaitoksien edustaja.

Rovaniemen kaupunki esittää, että toimielimessä olisi mukana myös kaupunkien suora edustus esim. C21 verkoston kautta. 

5 § Toimivalta

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että toimivalta päättää valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittumispaikasta kuuluu asianomaiselle hallinnonalaa ohjaavalle ministeriölle, ellei muualla laissa toisin säädetä. 

Toimielimen tehtäviin tulee sisällyttää alueellistamissuunnitelmien ja –päätösten arviointi, vaikka varsinaisen päätöksen tekee kulloinen viranomainen.

6 § Lain voimaantulo

Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit.

Lain taloudellisissa vaikutuksissa on arvioitu noin 100 000 euron lisäkustannukset valtiovarainministeriölle, mutta kuntakumppanuuden ja muun yhteistyön kautta sekä siirtämällä toimintoja edullisemmille alueille toimia, valtio saa huomattavia kustannussäästöjä alueellistamisprosessin uudistamisesta. Korvaukset sopimuksista tulee saattaa kustannuksia ja kustannuskehitystä vastaavalle tasolle.

Lapissa on hyviä kokemuksia valtion alueellistamispäätöksistä, kuten entinen Haltik Rovaniemellä.

Valtion työtehtäviä on mahdollista toteuttaa paikkariippumattomasti. Esimerkiksi COVID-19:n myötä on selkeästi havaittavissa, että työtehtävät eivät välttämättä riippu fyysisestä paikasta. 

Rovaniemen kaupunki nostaa esille viisi keskeistä tiedonhallintaan ja digitaalisiin palveluihin liittyvää näkökulmaa, jotka on hyvä huomioida laki- ja säädöstasolla:

1.  Tietoliikenneinfrastruktuuri

Paikkariippumatton työ mahdollistetaan toimivalla tietoliikenneinfrastruktuurilla, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen työn tietoverkoissa. Nykyinen julkishallinto toimii pitkälti eri markkinaehtoisten operaattoreiden verkoissa. Tämä tuo yhteentoimivuuden kannalta ongelmia varsinkin tietosensitiivisten aineistojen osalta. Ratkaisuehdotus; julkishallinnon tietoliikenneinfrastruktuurin rakentaminen, jossa kunnat ja valtio yhdessä suunnittelevat tietoliikenneinfrastruktuurin. Huomioitava myös asiakkaiden ja sidosryhminen tietoliikkenevaatimusten täyttäminen.

2. Yhteentoimivuus ts. kokonaisarkkitehtuuri

Useissa tiedetutkimuksissa on tuotu esille julkishallinnon siiloutuminen. Tietohallinnon näkökulmasta on keskeistä suunnitella ja toteuttaa julkishallinnon yhteentoimivuuden eli kokonaisarkkitehtuurin periaatteet, joka koskee koko julkishallintoa. Tämä tuo säästöjä myöhemmissä integraatioratkaisuissa, joissa tiedon sujuva käyttö eri viranomaisten toimissa on edellytys paikkariippumattomissa tehtävissä.

3. Tietohallintojohto

Julkishallinnon tietohallintojohto on tänä päivänä epäselvä, eli kuka johtaa julkishallinnon tietohallintoa. Lakiin on hyvä kirjata julkishallinnon tietohallintojohdon tavoitteet ja vastuut selkeämmin.

4. Digiosaaminen ja uudenlaiset työskentelytavat

Digimaailma uudistuu nopeasti. Tämä vaatii julkishallinnon osalta uusia taitoa suoriutua asetetuista tehtävistä. Julkishallinto on sementoitunut sähköpostijohtamiseen ja -työskentelyyn. Tiedon jakaminen on uusi normi, joka vaatii uudenlaista ajattelu sekä johdolta että työntekijöiltä. 

5. Muutososaaminen

Kokonaisuudessaan paikkariippumattoman julkishallinnon toiminta vaatii älykästä muutosjohtamista, jotta asetettuihin lakitavoitteisiin on mahdollista päästä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa lakiluonnoksesta  valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista yllä olevan lausunnon.

Päätös

Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausuntopalvelu.fi alustalle 10.2.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.