Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät

ROIDno-2021-154

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ********* ja ********* ovat lähettäneet kuntayhtymän hallituksen 10.12.2020 tekemän päätöksen perusteella 17.12.2020 kaupungin henkilöstöjohtajalle tiedustelun koskien seuraavia kysymyksiä:

  • Erittely Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän Rovaniemen kaupungille maksaman kokonaiskorvauksen sisällöstä (40 320 euroa alv 0 % vuonna 2020).
  • Minkä verran kyseisestä summasta on käytetty toimitusjohtajan palkkaan sivukuluineen ja onko kaupungin puolelta määritelty, minkä suuruineen osuus ********* työpanoksesta on katsottu kuuluvan Ounastuotanto kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtäviin?
  • Sisältyykö kaupungille maksettuun korvaukseen muita palveluita tai kulueriä (työterveys, vakuutusturva, toimitilavuokraa, koneita ja kalustoa, tarvikkeita, ohjelmistojen käyttöoikeuksia, kotisivujen käyttöoikeutta tiedottamiseen tms.)?
  • Lisäksi ********* ja ********* pyytävät kaupungilta kannanottoa kirjallisen sopimuksen laatimiseen kuntayhtymän ja kaupungin välille.
     

Koska asia on kaupungin kannalta merkittävä ja liittyy omistajaohjaukseen, on tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus vastaa esitettyihin kysymyksiin. Esitämme, että kaupungin vastauksena kuntayhtymän hallitukselle todettaisiin seuraavaa: Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät on ostettu kaupungilta v. 2003 alkaen, ja kaupunki on osoittanut tehtävään viranhaltijan. On siten selvää, että kuntayhtymän ja kaupungin välillä on voimassa pitkään jatkunut sopimus toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta. Kaupunki on noudattanut sopimusta omalta osaltaan ja noudattaa sitä edelleen. Se, että kirjallista sopimusta ei löydy tai sitä ei ole mahdollisesti laadittu, ei muuta sopimuksen sopimusoikeudellista asemaa. Kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimus laadittaisiin kirjalliseen muotoon.

Toimitusjohtajasopimuksesta, toimitusjohtajan tehtävien hoidon järjestämisestä ja tehtävän sisällöstä tulee pyytää lausunto kaikilta jäsenkunnilta. Toimitusjohtajasopimuksen solmiminen ennen jäsenkuntien lausuntojen saamista ei ole hyväksyttävää.

Kuntayhtymän maksama vuosittainen sopimuskorvauksen laskennan perusteena on ollut 50 %:n alueellisten palvelujen johtajan palkkakustannuksista. Korvaus on sisältänyt toimitusjohtajan tarvitsemat tukipalvelut sekä lisäksi kaupungin sidonnaisuusrekisterin ja internetsivujen käyttämisen kuntayhtymän julkaisutoiminnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallitukselle esittelytekstissä todetun vastauksen.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.