Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Poikkeamislupahakemus 698-401-52-36, Koskenkylä

ROIDno-2021-227

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että voisi toteuttaa kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MU-1) omakotitalon sekä autokatoksen varastolla. Poikkeamislupahakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Koskenkylässä ja se on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.

Kaupunki on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

-698401-52-28
-698401-52-48
-698401-52-50
-698401-52-51

Naapureiden kuulemisen yhteydessä saapui 4 hanketta vastustavaa mielipidettä. Naapurit eivät hyväksy kaavan vastaista hanketta ja ovat huolissaan mm hankkeen vaikutuksista alueen viihtyisyyteen ja maisema-arvoihin, kulkuyhteyden järjestämisestä sekä alueen maanomistajien tasavertaisesta kohtelusta.

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Alueen rakennuspaikat on ratkaistu v. 2000 hyväksytyssä Koskenkylän osayleiskaavassa. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Yleiskaavamääräyksen mukaisesti MU-1-alueelle saa rakentaa vain ulkoilua ja virkistystä sekä maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti yleiskaavalla muodostuville asuinalueille. Alueella on vireillä uusi osayleiskaava. Ottaen huomioon voimassaolevat kaavamääräykset sekä vireillä olevan uuden osayleiskaavan, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Alueen uudet rakennuspaikat tulee selvittää yleiskaavalla. Yleiskaavan suunnittelussa mahdollisten uusien rakennuspaikkojen soveltuvuus ja edellytykset asuinrakentamiseen sekä rakentamisen vaikutukset ympäristöön tutkitaan tarkemmin. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Kiinteistöllä 698-401-52-36 ei sallita poikkeamista yleiskaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MU-1) saisi rakentaa omakotitalon sekä autokatoksen varastolla. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 3.2.2021.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.25 - 14.40. Susanna Junttila saapui klo 14.40.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)