Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto, Ylikorvantie 21B

ROIDno-2021-143

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Temotek Oy on 13.1.2021 hakenut kaupungin päätöstä siitä, ettei kaupunki käytä maanvuokrasopimuksen mukaista sopimussakkoa rakentamattoman tontin 698-5-5031-4, osoitteessa Ylikorvantie 21B, vuokraoikeuden siirrossa Domus Arctica Säätiölle (DAS). 

Tontti on vuokrattu Temotek Oy:lle kaupunginhallituksen päätöksellä 19.11.2018 § 430 ja maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 4.12.2019. Sopimus on tullut voimaan 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2080.

Temotek Oy:lle on myönnetty tonttia koskeva rakennuslupa 1.9.2020. Temotek Oy on allekirjoittanut DAS:n kanssa esisopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa tontille opiskelija-asuntoja siten, että rakennustyöt aloitetaan kevään 2021 aikana. Korttelissa sijaitsee jo useita DAS:n kohteita. Alueen sijainti Yliopistokampuksen läheisyydessä tukee opiskelija-asuntojen tarvetta alueelle.     

Maanvuokrasopimuksen 2.2 mukaisesti, mikäli vuokraoikeus siirretään toiselle osapuolelle ennen asuinrakennuksen rakennustöiden aloittamista, vuokralainen on velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakon, jonka suuruus on vuosivuokra viisikymmenkertaisena.

Kaupunginhallitus on päättänyt tontin luovutusehdot 19.3.2018 § 106. Luovutusehdoissa on tontin myyntihinnaksi määritetty 180 €/kem2 sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1927.

Mikäli tontille toteutettaan tuettua asumista (korkotukilaina) opiskelija-asuntoja varten, pitää tontille vahvistaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymä hinnoittelu. ARA:lta on pyydetty ennakkopäätöstä 28.10.2020 tontin hinnoittelusta. ARA on antanut asiasta liitteen mukaisen päätöksen 13.11.2020. Päätöksen mukaisesti ARA:n hyväksymä tontin enimmäishinta on 110 €/kem2. 

EU-tukisäännösten perusteella sosiaalinen asuntotuotannon ns. ARA hinnoittelu on hyväksyttyä SGEI-tukea (tuki yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tuottamiseen). Tukea ovat myös korkotukilainoitus, erityisryhmien investointiavustukset ja aravalainat liitännäisine tukineen. Tuen myöntäjä on ARA. Tontinluovutus tai - vuokraaminen alle markkinahinnan ARA-asuntojen rakentamista varten on valtiontukea, jossa tuen myöntäjä on ARA:n sijasta kunta. Sopimuksissa on huomioitava, että mikäli tontille rakennettavien rakennusten käyttötarkoitus muuttuu muuksi kuin tuetuksi asuntotuotannoksi (ARA-rajoitukset poistuvat), kaupungilla tulee olla oikeus tarkistaa maanvuokra käyvän hinnoittelun mukaiseksi.    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. Temotek Oy:n ja Domus Arctica Säätiön välisen rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirrossa kaupunki ei peri maanvuokrasopimuksen kohdan 2.2. mukaista sopimussakkoa. 
  2. Tontin 698-5-5031-4, Ylikorvantie 21B hinnaksi hyväksytään liitteenä olevan ARA:n päätöksen mukaisesti 110 €/kem2, mikäli tontille toteutetaan tuettua asumista. 
  3. Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokraa tarkistetaan kohdan 2 mukaisesti, kun vuokraoikeuden siirto on kirjattu. 
  4. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vuokraa ja muita vuokraehtoja, mikäli toiminta tontille rakennettavissa rakennuksissa muuttuu muuksi kuin tuetuksi ARA-tuotannoksi (ARA-hintarajoitukset poistuvat).
  5. Muilta osin sopimus on voimassa entisin ehdoin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Temotek Oy, Domus Arctica Säätiö, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Martikainen, Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.