Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän nimeäminen

ROIDno-2021-119

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka tahot Lapin liiton hallitus nimesi 17.12.2012. Viimeisin ohjausryhmän kokous on pidetty 10.11.2016. Lapin liitto pyytää  nimeämään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään jäsenensä ja heille varajäsenet 29.1.2021 mennessä.

Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia. Mikäli ohjausryhmään valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin heidän osaltaan huomioida tasa-arvon toteutuminen.

Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista. Ohjausryhmään olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- tai virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten jäsenten lisäksi ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. Uuden ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 18.2.2021 Rovaniemellä, johon on mahdollista osallistua myös etänä.

Vuonna 2012 nimetyn ohjausryhmän osapuolet ja jäsenet käyvät ilmi oheismateriaalista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjaavaan ohjausryhmän kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion ja hänen varajäseneksi elinvoimajohtaja Jukka Kujalan. Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenen ja hänelle varajäsenen. Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi voi asiantuntijana osallistua ohjausryhmän työskentelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti nimetä luottamushenkilöjäseneksi ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi Liisa Ansalan sekä varajäseneksi Maria-Riitta Mällisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toiseksi asiantuntijajäseneksi kaupungininsinööri Jukka Ylinamman.

Tiedoksi

Ilmoitus Lapin liittoon info@lapinliitto.fi viimeistään 2.2.2021

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.