Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Valtuustoaloite lobbarirekisteri

ROIDno-2020-4005

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää avoimuusrekisterin eli niin sanotun lobbarirekisterin perustamista.

Rekisterin tulisi olla julkinen alusta, jonka avulla voisi esimerkiksi antaa yritysten ilmoittaa etukäteen tietoja itsestään ja ja yhteydenottoonsa liittyvistä taloudellisista seikoista. Vastaavasti luottamushenkilöt voisivat kertoa julkisesti tapaamisistaan ja yhteyksistään eri toimijoihin. Rekisterissä voisi olla esillä myös esimerkiksi virkamatkat ja katsaus kaupungin käyttämistä konsulttipalveluista.

Rekisterin tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta ja kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Tarkoituksena ei ole estää lobbausta vaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi lobbarirekisteristä luotava sähköinen palvelu voisi keskittää jo nykyisellään kertyvää tietoa hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten tietoa viranomaisten sidonnaisuuksista, karenssisopimuksista ja virallisista kuulemisista.

Rekisterin tulisi olla mahdollisimman kattava ja sen tulisi sisältää tietoa lobbaukseen liittyvistä toimijoista, teemoista, volyymistä ja kohteista. Rekisterin tulisi olla selkeä, yksinkertainen ja luotettava."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginsihteerin lausunto:

Valtioneuvosto on 12.3.2020 asettanut pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun lakisääteisen avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikaudeksi 12.3.2020 – 30.6.2021. Parlamentaarisen ohjausryhmän ja sen alaisuudessa toimivan asiantuntijatyöryhmän tulee valmistella ehdotus Suomeen perustettavasta valtion tason toimintaa koskevasta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri). 

Avoimuusrekisterissä asetetaan rekisteröintivelvoite lobbausta harjoittaville organisaatioille ja henkilöille.

Avoimuusrekisterin on tarkoitus täydentää Suomen julkisuuslainsäädäntöä ja vahvistaa hallinnon avoimuutta. Rekisteri tulisi koskemaan aluksi valtiollisen tason päätöksentekoa, mutta se voidaan myöhemmin mahdollisesti laajentaa koskemaan kunnallis- ja aluehallintoa.

Valmistelun lopputuloksena syntyvässä lainsäädännössä asetettaisiin lobbausta harjoittaville organisaatioille ja henkilöille rekisteröintivelvoite.

Lainsäädäntöhankkeen aikana tullaan määrittelemään:

  • mitä on lobbaaminen eli millainen vaikuttaminen velvoittaa toimijoita rekisteröitymään
  • millaiset toimijat velvoitetaan rekisteröitymään
  • millaisiin toimijoihin vaikuttaminen katsotaan lobbaamiseksi
  • rekisteröitävät tiedot
  • rekisterin toteutus ja valvonta.
     

Valmistelussa otetaan huomioon kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet. Avoimuusrekisterillä ei haluta vaikeuttaa ruohonjuuritason kansalaistoimintaa tai kansanedustajan mahdollisuuksia hoitaa edustajantointaan. Lisäksi avoimuusrekisterin tulee olla helppokäyttöinen, julkinen ja saavutettava.

Avoimuusrekisterin valmistelussa panostetaan aktiiviseen viestintään sekä laajaan kuulemiseen. Hanketta tullaan valmistelemaan tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa koko valmisteluprosessin ajan.

Avoimuusrekisteristä annettavan lain on määrä tulla voimaan vuonna 2023 ja samalla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen rekisteri.

Avoimuusrekisteri on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kansallista demokratiaohjelmaa, joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Avoimuusrekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023 ensin valtion hallinnossa ja seuraavassa vaiheessa myös kunnallis- ja aluehallinnossa.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki ei lähde perustamaan omaa lobbarirekisteriä ennenkuin lakisääteinen asiakasrekisteri otetaan käyttöön. Rekisterin käyttöönotto vaatisi runsaasti valmistelua ja kansalaisten kuulemista sekä sähköisten työvälineiden hankkimista. Valmistelu, kuuleminen ja sähköiset käytänteet suunnitellaan valtioneuvoston asettamassa hankkeessa. Rovaniemen kaupungilla ei ole resurssia tehdä edellä kuvattua laajaa valmistelua, joten on perusteltua odottaa asetetun parlamentaarisen ohajusryhmän ja sen alaisen työryhmän työn valmistumista ja lainsäädäntöä asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen tekijälle edellä olevan kaupunginsihteerin laatiman  lausunnon sekä toteaa, että valtuustoaloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.