Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vuokrasopimuksen jatkaminen Napapiirillä, Arctice Oy

ROIDno-2021-121

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Arctice Oy hallinnoi maanvuokrasopimuksella (laitostunnus 698-409-22-152-L1) Napapiirin alueella liitekartan mukaista n. 7706 m2 suuruista aluetta tiloista Pounikko 698-409-22-220 ja Kievari 698-409-22-152. Alue on vuokrattu maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisin ehdoin ohjelmapalvelutarkoitukseen. 

Vuokrasopimus on astunut voimaan 4.12.2012 ja se päättyy 3.12.2027. Vuokralainen on hakenut vuokrasopimuksen jatkamista siten, että se olisi voimassa 30 vuotta.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi (V) jolla on rakennusoikeutta 440 kem2 ohjelmapalvelujen tarvitsemia rakennuksia varten. 

Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 7.5.2018 § 48 hyväksymä asemakaavamuutos. Asemakaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa. Asemakaavamuutoksessa alue on osoitettu VU-4 (Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, joka varataan matkailua palvelevien ohjelmapalvelujen alueeksi). Muutoksessa alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 770 kem2 alueen pääkäyttötarkoitusta varten.  

Vuokralainen on täyttänyt sopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen. Asemakaavamuutoksessa aluetta koskevat määräykset ja rajaukset eivät muutu merkittävästi muutoin kuin kaavan salliman rakennusoikeuden osalta. Alueella on laadittu maanvuokrasopimuksia 30 vuodeksi, joten maanvuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole estettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Arctice Oy:n hallinnassa olevaa maanvuokrasopimusta ajalle 4.12.2027 - 31.12.2050 oheisen liitteen mukaisesti saakka seuraavin ehdoin:

  1. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokraa asemakaavan salliman rakennusoikeuden mukaisesti, mikäli asemakaavamuutos tulee voimaan. Vuokraa tarkistetaan asemakaavan voimaantulon ajankohdasta. 
  2. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokra alkuperäisen sopimusajankohdan päättyessä 3.12.2027. 
  3. Muutoin sopimus on voimassa entisin ehdoin.  

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Arctice Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Martikainen, Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.