Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2

ROIDno-2019-1681

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 12.8.2019

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2. Yliopiston opetukseen liittyvä toiminta alueella on loppunut ja rakennukset ovat tällä hetkellä osittain tyhjillään. Rakennusten kunto on välttävä (kuntoluokka 2/5). Alue sopisi keskustaläheisen sijaintinsa vuoksi hyvin asumiskäyttöön.  

Kaavoituksen mukaan haettua asemakaavan muutosta voitaisiin ryhtyä tutkimaan. Alueen lähiympäristössä on useita kerrostaloja, joista viimeisimpänä ovat valmistuneet Siljotie 1-3 talot vuonna 2017. Siljotie 1-3 asemakaavaa muutettiin vuonna 2013.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 281 tontin 3 asemakaavan muuttamista ryhdytään tutkimaan. Asemakaavamuutoksen vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville palvelupiste Osvittaan sekä kaupungin internet -sivuille Kaavatorille. Asemakaavan muuttamisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksina 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavaprosessin yhteydessä selvitetään maankäyttösopimuksen laadinnan tarve.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.3.2021

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja 10000 - 12000 k-m2. Yliopiston opetukseen liittyvä toiminta alueella on loppunut ja rakennukset ovat tällä hetkellä osittain tyhjillään. Rakennusten kunto on välttävä (kuntoluokka 2/5). Alue sopisi keskustaläheisen sijaintinsa vuoksi hyvin asumiskäyttöön.  

Asemakaavamuutoksen vireille tulon kuuleminen järjestettiin 17.-30.10.2019. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

On laadittu kolme vaihtoehtoista asemakaavan muutosluonnosta (kaavaluonnokset VE 1-3).

Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.5.-11.6.2020. Mielipiteitä ei jätetty.

Nähtävillä olon jälkeen hakija on laadittanut tontinkäyttösuunnitelman ja kaavatutkielman, joissa on tehty yhteistyötä kaupungin kanssa. Em. suunnitelmien pohjalta laadittiin asemakaavan muutos, jossa asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on merkitty neljä rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta on merkitty yhteensä 10000 k-m. Tontille voi sijoittaa autosuoja-, talous- ja huoltorakennuksia yhteensä 1200 k-m2. Kerrosluku on VI. Tontille saa sijoittaa maanalaisia pysäköintejä ja/tai pihakannen, jonne voidaan osoittaa myös autopaikkoja. 

Ramboll Oy:n laatii alueelle meluselvityksen. Saatujen melulaskentakuvien perusteella ovat aiemmin kaavakarttaan merkityt melumääräykset oikeansuuntaisia, määräyksiä tarkennetaan tarvittaessa lopullisen raportin valmistuttua ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 3.kaupunginosan korttelin 281 tontin 3 asemakaavan muutosehdotukseksi valitaan 22.3.2021 päivätty kaavakartta, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavan muuttamisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksina 300 €/kaavakuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että 3. kaupunginosan korttelin 281 tontin 3 asemakaavan muutosehdotukseksi valitaan 22.3.2021 päivätty kaavakartta, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavan muuttamisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksina 300 € /kaavakuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.