Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 EV-alueen hankinta ja vaihto T-tontin alueeseen, Energiakatu

ROIDno-2021-1221

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistöjen 698-401-34-50 ja 698-401-34-38 omistajien kanssa on neuvoteltu asemakaavan mukaisen EV-alueen luovuttamisesta kaupungille oheisen liitekartan mukaisesti. Viereiselle teollisuustonttien korttelialueelle ollaan laadittu tonttijakoehdotus, joka on hyväksytty 29.3.2021. Tonttijaolla on osoitettu kulku muodostettavalle teollisuustontille 698-9075-2 Energiakadun kautta. Lisäksi Energiakadun ja Teollisuustien kulmaukseen muodostetaan tontti 698-9-9075-1, jonka pinta-ala on 4.151 m2.

Maanomistajien kanssa on sovittu maa-alueiden vaihdosta siten, että  Rovaniemen kaupunki luovuttaa kiinteistöstä 698-401-171-0 n. 4151 m2 suuruisen määräalan, joka muodostaa asemakaavan ja tonttijaon mukaisen teollisuustontin 9-9075-1. Määräalan arvo määräytyy alueella voimassa olevan teollisuustonttien hinnoittelun mukaisesti korjattuna elinkustannusindeksillä 1974 (12,56 €/m2) siten, että tontin arvo on 52.136,56 euroa. Maanomistajat luovuttavat kaupungille kiinteistöstä 698-401-34-50 n. 8.529 m2 suuruisen määräalan sekä kiinteistöstä 698-401-34-38 n. 365 m2 suuruisen määräalan, jotka ovat asemakaavan mukaista EV-aluetta. Luovutettavien asemakaavan mukaisten EV-aluiden arvo on 20.456,20 euroa. Lisäksi maanomistajat maksavat kaupungille välirahaa 31.680,36 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupungin ja Ilpo Ylijurvan ja Aarne Ylijurvan (Maanomistajat) omistamien maa-alueiden välillä suoritetaan seuraava vaihto:

  1. Rovaniemen luovuttaa luovuttaa kiinteistöstä 698-401-34-20 n. 4151 m2 suuruisen määräalan, joka muodostaa teollisuustontin 9-9075-1. Määräalan arvo määräytyy alueella voimassa olevan teollisuustonttien hinnoittelun mukaisesti korjattuna elinkustannusindeksillä 1974 (12,56 €/m2) siten, että tontin arvo on 52.136,56 euroa.
  2. Ilpo Ylijurva  ja Aarne Ylijurva luovuttavat kaupungille kiinteistöstä 698-401-34-50  n. 8.529 m2 suuruisen määräalan sekä kiinteistöstä 698-401-34-38 n. 365 m2 suuruisen määräalan. Määräalat ovat asemakaavan mukaista EV-aluetta. Luovutettavien asemakaavan mukaisten EV-aluiden arvo on 20.456,20 euroa.
  3. Maanomistajat maksavat vaihdon yhteydessä kaupungille välirahaa 31.680,36 euroa.  
  4. Vaihdonosapuolet luovuttavat maa-alueet velka- ym. vastaavista rasituksista vapaana. 
  5. Kaupunki maksaa vaihtokirjan laatimiskustannuksen ja kaupanvahvistajan palkkion. Osapuolet vastaavat kiinteistönmuodostamis- ja lainhuudatuskustannuksista saamansa alueen osalta.
  6. Luovutusta koskeva vaihtokirja on allekirjoitettava viimeistään 30.6.2021 mennessä.
  7. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleisten ehtojen ja oheisen vaihtokirjaluonnoksen mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistajat/Paikkatieto- ja tonttipalveut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen, Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.