Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään (lisäpykälä)

ROIDno-2018-1114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisolain 3 luvun 9 §:ssä määritellään kuntien nuorisotyötä ja -politiikkaa. Asiakokonaisuuteen liittyvät nuorisotyön toteuttaminen, kasvatuksellisuus, eri toimintamuodot sekä moniammatillisuuden näkökulma.

Lain 9a § määrittelee kunnassa tehtävän moniammatillisen yhteistyön ja sitä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Tarvittaessa työryhmää voi täydentää myös muiden alojen edustajilla.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on toiminut Rovaniemellä vuodesta 2011 lähtien ja vuonna 2014 verkoston nimeksi muutettiin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä.

Lain määrittelemät tehtävät ovat:

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
  3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
  4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

 Edellä mainittuja lainkohtia tarkastellaan siten, että lasten näkökulma on mukana. Ohjausryhmä toimii myös UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmänä sekä Rovaniemen kaupungin LAPE-työryhmänä.
 
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja kokouksia teemoitetaan. Asiantuntijoita kutsutaan mukaan tarvittaessa.

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 9.4.2018 § 47 nimennyt lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, ohjausryhmän puheenjohtaja, nuorisopalveluiden esimies Nella Sepänheimo, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, etsivän nuorisotyön koordinaattori Tero Rautio, sihteeri, palvelualuepäällikkö Ritva Olsén, erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho, sivistystoimen asiantuntija Anne Luiro, vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu, projektipäällikkö Joni Minkkinen (Nuorten Ohjaamo), johtava sosiaalityöntekijä Johanna Alajoutsijärvi (lastensuojelu), palveluesimies Eija Savelius-Koski (aikuisten sosiaalipalvelut), kaupunginarkkitehti Tarja Outila, varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Sanna-Maija Laiho, hallintoylilääkäri Paula Reponen, palveluesimies Tarja Laurila (terveysneuvonta), opinto-ohjaaja Päivi Palovaara (koulutuspalvelut), rikoskomisario Reko Silvenius (poliisi), kuraattori Sirkka Vaarala (Puolustusvoimat), nuorisojärjestöjen edustaja Raija Vanhamaa (Rovalan Nuoret ry), nuorisopastori Ari Jarva (Rovaniemen srk), asiakkuuspäällikkö Sanna Kähkönen (Eduro-säätiö), palveluesimies Päivi Kuusela (TE-toimisto), palvelupäällikkö Leila Hurtig (Lapin koulutuskeskus REDU), mielenterveysyksikön Mielitiimin vastaava hoitaja Sirkku Valve (Lapin sairaanhoitopiiri) ja nuorisovaltuuston edustaja opiskelija Joni Nieminen.

Rovaniemen kaupunginhallitusta, koulutuslautakuntaa ja vapaa-ajanlautakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansalan.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.4.2018 nimennyt Liisa Ansalan kaupunginhallituksen edustajaksi lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 myöntänyt Liisa Ansalalle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä 1.5.2021 alkaen.

Kaupunginhallituksen tulee nimetä uusi edustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä uuden edustajan lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään 1.5.2021 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Sanna Karhun.

Tiedoksi

Tiedoksi työryhmälle

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.