Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän jäsenen ja puheenjohtajan nimeäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka tahot Lapin liiton hallitus nimesi 17.12.2012. Viimeisin ohjausryhmän kokous on pidetty 10.11.2016. Lapin liitto pyytää  nimeämään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään jäsenensä ja heille varajäsenet 29.1.2021 mennessä.

Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia. Mikäli ohjausryhmään valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin heidän osaltaan huomioida tasa-arvon toteutuminen.

Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista. Ohjausryhmään olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- tai virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten jäsenten lisäksi ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. Uuden ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 18.2.2021 Rovaniemellä, johon on mahdollista osallistua myös etänä.

Vuonna 2012 nimetyn ohjausryhmän osapuolet ja jäsenet käyvät ilmi oheismateriaalista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjaavaan ohjausryhmän kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion ja hänen varajäseneksi elinvoimajohtaja Jukka Kujalan. Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenen ja hänelle varajäsenen. Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi voi asiantuntijana osallistua ohjausryhmän työskentelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti nimetä luottamushenkilöjäseneksi ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi Liisa Ansalan sekä varajäseneksi Maria-Riitta Mällisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toiseksi asiantuntijajäseneksi kaupungininsinööri Jukka Ylinamman.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 myöntänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansalalle eron kaupunginvaltuustosta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä 1.5.2021 lukien.

Kaupunginhallitus on 1.2.2021 § 24 nimennyt Liisa Ansalan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään uuden jäsenen ja puheenjohtajan 1.5.2021 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Susanna Junttilan.

Tiedoksi

Ilmoitus Lapin liittoon info@lapinliitto.fi 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.