Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä

ROIDno-2021-1218

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.

Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto.

Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017 (OM 14/31/2016).

Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää käräjäoikeuksia (pl. Ahvenanmaan käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Tuomioistuinvirasto pyytää myös, että ennen virastolle tehtävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän osalta.

Lapin käräjäoikeus varaa yllä olevaan lausuntopyyntöön viitaten tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden antaa lausunto kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärästä. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.4.2021.

Rovaniemen kaupungilla on tällä hetkellä 18 käräjäoikeuden lautamiestä. Lautamiesten lukumäärä on ollut riitävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan Lapin käräjäoikeudelle, että Rovaniemen kaupungista valittavien lautamiesten lukumäärä on riittävä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausunto Lapin käräjäoikeudelle 16.4. mennessä  sähköpostina Lapin käräjäoikeuden virastopostiin lappi.ko.hallinto@oikeus.fi 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.