Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Luovutusehdot KTY-2 tontille, Aittatie 13

ROIDno-2021-1142

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lampelan alueen asemakaavamuutos on tullut voimaan 16.3.2017 ja aluetta koskevat tonttien luovutusehdot on määritetty 24.4.2017. Käytetty hinnoittelu perustuu alueella tehtyyn lunastustoimitukseen. 

Tontti 698-2-64-11, osoitteessa Aittatie 13 ei ole rakentunut asemakaavan mukaisesti. Tonttiin on ollut useita kiinnostuneita rakennuttajia ja palveluyrityksiä yksityistä liikunta/padel-hallin rakentamista varten, mutta tontin voimassa oleva hinnoittelu ei vastaa kyseisen toiminnan käypää hinnoittelua. Tonttia koskeva kaavamerkintä KTY-2 kuitenkin mahdollistaa kyseisen toiminnan. Kaupungilla ei ole osoittaa yksityiselle liikuntapalvelulle muulla tarkoitukseen sopivalla kaavamerkinnällä olevaa tonttia hankkeen toteuttamista varten.

Kysynnästä johtuen paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat esittäneet mahdollisille tontista kiinnostuneille, että tontille määritetään luovutusehdot yksityistä liikuntapalvelujen tuottamista varten ja tontti laitetaan avoimesti haettavaksi ko. tarkoitusta varten. Tontti luovutetaan hakemusten perusteella ja tonttia koskevassa maanvuokrasopimuksessa käyttötarkoitus yksilöidään. Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu, kaupunki pidättää itselleen oikeuden vuokran tarkistamiseen KTY-2 käyttötarkoituksen mukaiseksi. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat teettäneet ulkopuolisen arvion yksityiselle liikuntapalvelulle tarkoitettujen tonttien hinnoittelusta. Arvion perusteella yksityisen liikuntapalvelujen toiminnan käypä arvo on kohteen sijannista riippuen 40 - 60 % alueen KTY käyttötarkoituksen mukaisesta hinnoittelusta. Arvion perusteella paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että tontin perusvuokra on 50 % alueen KTY-2 käyttötarkoituksen mukaisesta hinnoittelusta 140 €/kem2 (indeksi 1913) eli 70 €/kem2. Tontilla on rakennusoikeutta 2580 kem2.  

Korjattuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974 perusvuokraksi muodostuu 9017,67 euroa (72,23 €/kem2 x 2580 kem2 x 5 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa tontin 698-2-64-11, osoitteessa Aittatie 13 seuraavin ehdoin:

  1. Tontti vuokrataan yksityistä liikuntapalvelujen tuottamista varten.
  2. Tontin perusvuokra on 9017,67 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974.  
  3. Vuokra-aika on 30 vuotta.
  4. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisia ehtoja.
  5. Kaupunki pidättää vuokrasopimuksen yhteydessä itsellään oikeuden tarkistaa vuokra asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukaiseksi, mikäli käyttötarkoitus muuttuu muuksi kuin yksityiseksi liikuntapalveluksi. 
  6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikktaieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.