Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Toimiohje kaupungin edustajan nimeämisestä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen

ROIDno-2021-83

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Susanna Junttila pyytää 6.4.2021 saapuneella sähköpostillaan eroa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä 1.5.2021 lukien tultuaan valituksi Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle, että Susanna Junttilalle myönnetään ero yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä 1.5.2021 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen uuden henkilön nimeämisestä Rovaseudun Markkinkiinteistöt Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 55 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion sekä päättänyt toimiohjeenaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Mika Kansanniva (pj.), Leif Wilenius (vpj.), Sanna Luoma, Tarja Suopajärvi, Susanna Junttila, Jari Kokko ja Timo Lettijeff.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan Mari Jolanki.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Tiedoksi yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.